“First fire in the hole”

Så nötperioden börjar. Vi är i vapenvila med fåglarna och de är också vänner med varandra nu. Yellow Tailed Cockatoos brukade jaga bort Sulphur Crested Cockatoos men sedan lärde sig en av SCC hur man öppnar några nötter. Inte säker på om de bara tittade på YTC eller en av dem, Pelle nöttjuv, lärde dem hur man skulle göra. Hur som helst, de är vänner och eftersom de tappar minst 30 om inte 50 % av de halvöppnade nötterna är vi ok med det. De kommer igenom det gröna skalet och sedan klarar de att öppna resten eller tappar resten av nöten och vi plockar upp dem. Efter att de sista nötterna har fallit kommer vi att vänta en månad innan vi börjar knäcka upp dem. Synd är att fåglarna tar dem medan de fortfarande är omogna. Vi får se hur det går.

Dags att göra sista satsen salsa också. 3 kg för varje sats men nu blommar tomaterna i en gammal hög med lövkompost så vi får se om de överlever kylan.

Guava mognar också nu och jag ska spara dem för att göra Guavavin som är både potent och smaskigt. Denna vinframställning är en sådan vetenskap.

3 av grönssakslanden är nu fyllda med grönsaker, antingen planterade eller sådda, men, men, men vi dödade en brun råtta för två dagar sedan och vi tror att det finns en till. Det här är sorgligt. De hör inte hemma och de är för stora för Kooka’s. Vi behöver en större orm men då tar de längre tid att smälta… jaha.

Staketkillen håller sitt avstånd.

Men nya djur på har dykt up på tomten. De förbannade rådjuren har spridit sig till våra delar. Till och med jag såg en igår morse – nu är det illa! Vi har hört dem kväll och sena natten ett par nätter.

Vad mer…. Det regnar fortfarande, främst skurar nu, men torkan de varnade oss för har ännu inte kommit. Håller ett öga på den leriga bergsvägen och bäcköverfarten

So the nut period starts. We are in a truce with the birds and they are also friends now. The Yellow Tailed Cockatoos used to chase away the Sulfur Crested Cockatoos but then one of the SCC learned how to open some nuts. Not sure if they just watched the YTC or one of them, Pelle nutthief, tought it how to. Anyway, they are friends and since they drop atleast 30 if not 50 % of the half opened nuts, we are ok with that. They get throough the green shell and then they either make it or drop the rest of the nut and we pick them up. After the last nuts have fallen we will wait a month before starting to crack them open. The pity is the birds get to them while they are still unripe. We’ll see how it goes.

Time to make last batch of salsa too. 3 kg for each batch but now the tomatoes in the an old pile of leaf compost are blossoming so we’ll see if they survive the cold.

Guavas are also ripening now and I will save them for making Guava wine which is both potent and yummy. This wine making is such a science.

3 of the patches are now filled with vegs, either planted or sown but but but we killed a brown rat two days ago and we think there is one more. This is sad. They don’t belong and they are too big for the Kooka’s. We need a larger snake but then they take longer to digest…. oh well.

Fence guy is keeping his distance.

But new animals on the block. The damned deer have spread to our parts. Even I saw one yesterday morning – now that’s bad! We have heard them evening and late night a couple of nights. What more….

It is still raining mainly showers now but the drought they warned us of has not yet come. Keeping an eye on the muddy hill road and the creek crossing.