Category Archives: Uncategorized

Never boring

Plöstligt kändes livet som om det började bli vardag kanske, då kom regnen. Först svällde bäcken och blev svart sen gick den ner igen och lämnade en meter svart gegga runt kanterna hos oss. Vi har berg precis mittemot och där har det brunnit så det är bara raka spåret ner med askan i bäcken. Så grönt och svart inte kul. Sen regnade det mer och blev ännu svartare sen drog det sig tillbaka lite och lämnade en riktigt svart gegga runt kanterna. Men nu var bäcken mörbrun. Vi sparade på vattnet och blaskade bara av oss ungefär. Sen var det lite uppehåll på regnet men en av grannarna hade beställt en grävmaskin och efteråt hörde vi att han hade grävt mitt i bäcken längre upp där han har lite mark så när vi kom hem den dagen var bäcken riktigt bajsbrun eller lerbrun. Tur att vi hade dricksvatten kvar. Vi var inte glada men lite förberedda den dagen. Några dagar gick och lervattnet började spolas bort lite lätt. Fortfarande gegga utmed kanterna.

Sen kom det stora långa regnet. Vi var förberedda och flyttade på alla slangar och pumpen, tvunget att koppla isär allting också. Det regnade och regnade. Gräset hann aldrig torka och växer som galet. Det går upp till knäna på sina ställen och till midjan i landet där det växer extra starkt så att man knappt hittar maten! Regn, regn regn som i Afrika. Bäcken svämmar över såklart. Vi kommer inte över med lilla lastis som heter Atlas. Och så slutar de hårda stora regnen.

Vattnet börjar dra sig tillbaka men när gräset precis börjar torka så att man kan klippa så kommer ett nytt litet lätt regn – skit också. Under tiden målar vi färdigt och gör färdigt det nya sovrummet. Flyttar in sängen och fixar dörren. Tänker att nu ska vi åka och köpa garderober men då börjar M’s knä att göra väldigt ont.

Han kan inte sova, upp och ner och ta piller som inte hjälper. Och telefonen fungerar inte! Inga förvarningar! Vi tror att han kan ha fått ett spindelbett. Frossbrytningar börjar och han fryser och mår dåligt. Kl är 3 på natten. Bäcken är översvämmad långt uppåt brädderna så.. bara att packa Atlas och slira iväg över berget. Två träd och flera stora grenar och småträd att släpa bort och såga upp. Ett stinging tree fick grenar avslagna så man få vara uppmärksam i natten och bilens lycktor och ficklampans sken. M körde motorsågen och jag släpade och körde bilen. Benet var rött från knäet och ner, svullet, spänt och gjorde ont och var okänsligt på ställen.

Framme i Kempsey kl 6 i gryningen! 3 timmar tog det i mörka natten. Lite stenras här och där som man fick ha koll på. Doktorn kunde i alla fall avgöra att det inte var spindelbett. Vi fick en packe antibiotika, paracetamol och ibuprofen av något slag. Iväg och inta frukost på Lou’s som alltid är pålitliga och schysst om än inte master chef mat. Sen hem. M försökte få tag i Telstra för att kolla varför vi inte hade telefontäckning också men kom ingen vart. Vi var trötta och M eländig så vi ville inte vänta några timmar på att Telstrabutiken skulle öppna och in där och klaga.

Hem igen och förbi stället med stingingträdet. Det var ett helt litet trädstånd som hade rasat så vi hade bara tagit bort precis så att bilen kunde passera. På hemvägen slirade framhjulet ner lite grand över stupet men jag klarade det och inga händelser på hemvägen. Hem och sova några timmar. Senare tog vi en liten promis ner och kollade på bäcken igen och den hade börjat dra sig tillbaka. Vid överfarten låg en jättestock tvärst över uppfarten från bäcken och på vår sidan en lång som attan men lite mindre träd tvärs över. Så två stora träd måste bort på något sätt innan man kan ens tänka på att ta sig över.

Postis hade lämnat ett kuvert hos grannen på andra sidan. Men M fick inte gå någonstans mer för mig så där var det stopp. Försökte få honom att ha frysta ärtor på knäet för att hjälpa till med att ta ner svullnaden men icke. Söndagen kom och han tog det lugnt men inga ärtor och benet verkade bli värre. 

Söndagen kom och vi firade Valentin med att jag bakade knäckkokoskaka och gjorde en kräm att ha mellan men den krämade sig aldrig så den fick bli sås istället, av äggvitorna som blev kvar gjorde jag småklickade maränger, för sista gången alltså. Det är sista gången jag försöker mig på maränger i den gasugnen! De blir aldrig krasiga! Gjorde efter alla konstens regler, lämnade luckan öppen mot slutet och lät dem svalna i ugnen och allt. Suck. Men man kan ta dem som en liten marshmallow till morgonfikat. M’s ben blev inte bättre.

Måndag kom och M gick ut för att kolla traktorn om han kunde binda upp grenhackaren så att man inte behöver koppla bort den när man ska klippa gräset. När han kom in sen var benet riktigt illa därann. Han fick av mig inte röra en fena och nu lät han mig binda fast ärtpåsen också. Han hade ärtpåse när han var vaken och han sov några timmar också. Jo, han knallade över och hämtade brevet och pratade med Greg. De kom överens om att jobba med stocken på Tisdag eftermiddag. Yeah right! Det kanske vi blir två om! Nåja. Som sagt efter det var benet rött över knäet, runtom och hela vägen ner till foten. Senare på kvällen var benet mycket bättre så nu får väl. Annars var jag beredd på att köra till sjukan direkt igen men ok imorgonbitti då! Så jag tog och sanerade garaget där vi har sett ett par redbacks och lite äggsäckar. Två möss kilade iväg. So much for verminfree! La ut fyra mumsiga giftkuber. Ska sätta ut varenda fälla vi har imorgon.

Tisdagmorgon kom och knäet var mycket mycket bättre. Men han ska nog inte få röra en fena idag heller. Får knalla iväg och prata med Greg själv sen för någon telefon har vi fortfarande inte. Verkar som om de har uppgraderat telefonen och sen riktat den åt fel håll. På kartan går det över bergen där ingen alls bor. Helt korkat. Ibland begriper man ingenting. Vi har fått ett ärendenummer i alla fall. Bäcken är klar och fin, allt grönt är borta! Brunt är borta! Geggan på vår beach är blandad med sanden i ränder men vattnet är fint som attan. Stranden har ändrat sig och där vi brukar bada ligger ett långt träd som vi får ta hand om senare. Stocken vid överfarten ligger på land nu så kan bli lättare att  såga upp nu. 

Som sagt tråkigt – aldrig. 

Höll på att trampa på Bella också, i det höga gräset såg jag henne inte. Hon blev jätterädd och ålade iväg igenom staketet. Stackaren.

Suddenly life felt like it was starting to become everyday, then the rains came. First the creek swelled and turned black from the ashes and then it went down again and left a little black around the edges.. We have mountains just opposite and there it has burned so it is just straight down with the ashes into the stream. So green and black guck in the creek not fun. Then it rained more and became even blacker then it retreated a bit and left a really black streak around the edges. But now the creek was dark brown. We were careful with the water in the tank and mainly did the cowboy thing.

Then there was a little break in the rain but one of the neighbours had ordered an excavator and afterwards we heard that he was digging in the middle of the creek further up where he has some land so when we got home that day the creek was very poop brown or clay brown. Lucky we had drinking water left. We were not happy but a little prepared that day. A few days went by and the clay water started to wash away a little. Still muddy along the edges.

Then came the great long rain. We were prepared and moved on all the hoses and the pump, had to disconnect everything as well. It was raining and raining. The grass never got dry and grew like crazy. It reaches the knees in places and to the waist in the vegie patches where it grows extra strong so that you can hardly find the food! Rain, rain rain as in Africa. The stream overflows of course. We can not get over with Atlas. And then the hard big rain ends. The water starts to recede, but when the grass just starts to dry so that you can mow, a new little light rain – shit will also come. In the meantime, we are painting and finishing the new bedroom. Moved in the bed and fixed the door.

Thinking that now we will go and buy closets but then M’s knees start to hurt very much. He can’t sleep, in and out of bed with pain and taking pills that don’t help. And the phone does not work! No warnings about that one! We think M may have gotten a spider bite. Chills and shivers start and he is cold and feels bad. It is 3 o’clock at night. The creek is flooded far up the boards so .. just to pack Atlas and slip across the mountain. Two trees and several large branches and small trees to drag away and chainsaw. A stinging tree had branches broken off so you got to pay attention at night and the car’s headlights and the flashlight. M ran the chainsaw and I dragged branches and drove the car. The leg was red from the knee down, swollen, tense and hurt and was insensitive in places.

Arrive in Kempsey at 6 at dawn! It took 3 hours in the dark night. some rockslides here and there that you had to negotiate. The doctor could in any case decide that it was not spider bite. We received a package of antibiotics, paracetamol and ibuprofen of some kind. Away and have breakfast at Lou’s, which is always reliable and nice, though not master chef food. Home. M tried to get hold of Telstra to see why we did not have telephone coverage, as well, but got nowhere. We were tired and M miserable so we did not want to wait a few hours for the Telstra store to open and in there and complain. Home again and past the place with the stinging tree. It was a very small tree stand of trees and vines that had crashed so we had just removed enough for the car could pass. On the way home the front wheel slid down a little and over the cliff but I managed it and no events on the rest of the drive. Home and sleep for a few hours.

Later we took a little walk down and looked at the creek again and it had started to recede. At the crossing a huge log lay across the ramp way up from the creek and on our side a long thick but a little smaller tree across. So two big trees have to be removed in some way before you can even think about crossing over. Postie had left an envelope with the neighbour on the other side. But M was not allowed to go anywhere for me anymore so there was a stop. Tried to get him to have frozen peas on his knee to help reduce the swelling but no. Sunday came and he took it easy but no peas and the leg seemed to get worse.

Sunday came and we celebrated Valentine with me baking coconut cake and made a cream to have in between but it never creamed so it got to be sauce instead, the egg whites that remained I made small spooned meringues for the last time. This is the last time I try meringues in that gas oven! They will never be crispy Made according to all the rules, left the hatch open toward the end and let them cool in the oven and everything. Sigh. But you can take them as a small marshmallow for morning coffee. M’s legs didn’t get any better.

Monday came and M went out to check the tractor if he could tie up the chipper so you don’t have to cut it off when mowing the grass. When he came in then the leg was really bad. Now he let me tie the pea bag too. He had a pea bag when he was awake and he slept for a few hours too. Well he popped over and got the letter and talked to Greg. They agreed to work with the log on Tuesday afternoon. Yeah right! Maybe we will be two on that! Oh well. After that, the leg was red across the knee, all around and all the way down to the foot. Later in the evening the leg was much better so now hopefully it gets well. Otherwise I was prepared to drive to the hospital today but ok tomorrow morning! Went through garage with stick and Raid where we have seen a couple of redbacks and some egg sacks. Two mice wedged away. So much for verminfree! Lay out four yummy poison cubes. Shall put out every trap tomorrow.

Tuesday morning came and the knee was much much better. But he probably shouldn’t move today either. I’ll go and talk to Greg meself the phone we still don’t have. Seems like they upgraded the phone and then pointed it in the wrong direction. On the map it goes over the mountains where no one lives at all. Totally stupid. Sometimes you don’t understand anything. We have been given a case number anyway. The creek is clear and nice, everything green is gone! Brown is gone! The black guck is mixed with the sand in the stripes but the water is as nice as before all the fires. The beach has changed and where we usually swim lies a long tree that we can take care of later. The log at the crossing is now on land so it can be easier to cut up now.

Yeah, boring? Never!

I almost stepped on Bella too, in the tall grass I did not see her. She got really scared and went through the fence. Poor thing. 

Kemp dAy

Kemp day. Got everything done and home without hitches. On the way in we met a guy who was waiting for a digger and we waited with him so as not to meet the big guy on the tiny, winding road. He said he was going to dig up a dam or if it was the creek at Dale’s. Did not really get it. On the way home  he was digging in Shane’s little dam so we settled. But at the crossing we saw the creek was aaaall clay brown!!!!!!!! Very upsetting. What now?? How much water do we have left in the tank? Will this go on? Gotta go up and check closer!!!!!!!!!!! It had rained until Shane’s property and after it was dry. How irritating is that?!

Australia Day

Ingen stor fest på Australiens dag för oss. Vi bestämmer oss för att göra lite BBQ på kvällen. Vi hade en fin bit nötkött, gjorde våra egna pommes frites och en sås gjord av puffballsvamp som vi plockade förra veckan. Vi hade också våra hemodlade majskolvar. Allt mycket, välsmakande.

På morgonen sådde vi chilipeppar och jalapeñopeppar, där det redan växer chili och jalapeño. På grund av torkan så klarade sig inte mycket av det vi sådde så att vi beslutade att bara lägga till nu när vi har några trevliga regn. Såde också mer vårlök.

Vi slipade delar av färg och obehandlat trä i prep för att måla lite mer i blivande sovrummet / tidigare kontor / gästrum. Rummet ser redan väldigt inbjudande ut och lite kungligt.

Sedan började det regna och vi satte oss ner för att knäcka några makadamnötter. Vi fick inte många i år och hälften av dem är infekterade med små larver så huset är mer eller mindre fullt av små små nattfjärilar. Svårt att hitta vad det är för sort. Kanske macadamia borer men, men. Nu vet vi var de kom ifrån, haha.

No big celebration on Australia Day for us. We decide to do a little BBQ in the evening. We had a nice piece of beef, made our own french fries and a sauce made from puffball mushrooms that we picked last week. We also had our home grown corn cobs. All very, very tasty.

In the morning we sowed chilli peppers and jalapeño peppers where there is already growing chilli and jalapeño. Due to the drought not much of what we sowed made it through so we decided to just add on now that we have some nice rains. Also sowed more spring onion.

We sanded parts of paint and untreated wood in prep for painting some more in the bedroom to be / former office / guestroom. The room is already looking very inviting and a bit royal even.

Then it started to rain and we sat down to crack a few macadamias. We did not get many this year and half of them are infested with a tiny moth larvae so the house is more or less infested with a tiny moth. Now we now where they came from, haha.

A bit of diary

Efter några dagars regn har allt grönt växt med rasande fart. Man kan knappt se att det har brunnit på gården. Vi hade inget riktigt het eld men ändå. I landet har både grönsaker och ogräs tagit fart. Började ogräsrensa. Massor at portlak hade tagit fart så vi lät lite växa kvar som grönsak. M fortsatte att såga ner liguster-ogräs-träden nere i lilla hagen men för hundrade gången blev motorsågskedjan lös. Något är fel, kedjan är ju ny!

Bakade tranbärsmuffins på eftermiddagen och käkade popkorn och kollade hyrfilm (från bibblan).

Nattlivet kommer så smått tillbaka. Pungråttan har käkat upp alla jordgubbsbladen IGEN! En jättespindel – huntsman – satt på utsidan av fönstret. Plötsligt satt en stor groda lite ovanför den. Senare var båda borta! Daggen är tillbaka och dagarna är väldigt fuktiga. Man svettas bara av att sitta! Trots den nyinförskaffade luftkonditioneringsapparaten.

I södern fortsätter eldarna.

Weeded and harvested, lots of purslane – gotta try this weed in food – worked in the little paddock and at the bottom of the lower citrus – chain on Bonnie is just stretching all the time – what’s wrong, baked cranberry muffins, no rain but a lot of thunder.and very humid and warm. 

Nightlife is easing back. Big huntsman on outside of window in the middle of the night – big frog smack dab on the window – dissapearing act : both gone later in the night! Dew in grass, humid and warm nights and days.

Happy New Year 2020

Gott nytt år!

De två eller tre senaste månaderna har varit riktigt skit och är mer oskärpa så jag kommer inte att skriva om dem här.

Just nu har vi börjat rensa upp. Det som brände på vår mark har redan börjat spira. Vi strävar efter att rensa speciellt privets. De är en olägenhet och ett slöseri. Fåglarna kommer att äta dem och de kommer rakt igenom osmält som är så sorgligt.

Senaste nyheterna är att vi luktade något fel och hittade en av “våra” goannor som försökte dölja en eventuell slaktkropp när den såg oss. Det måste vara vår bosatta mamma. Åtminstone kom barnet bort och vi försöker lämna mat åt det. Ibland kommer det upp och stannar på vår veranda och ibland sover det vid bäcken, precis som mamma gjorde. Nej, hon dog inte i elden. Hennes päls brändes inte som vi kunde se.

Det verkar som om de flesta av våra bosatta djur har gjort det och det är en lättnad.

Grannar över bäcken som alltid matar ett överflöd av wallabies och pademelons sa att de också alla gjorde det och bara en possum hade några brända tassar.

Vi har inte sniferat någonting dött utom mamman hittills.

Under våra 5 år här har fyra wallabies dött på grund av antingen räven eller naturlig död. De dog under två år så inte på grund av torka heller. Men nu blir det svårt så vi får se.

Vår vackra Fatso dog också förra året och fick aldrig uppfostra Pluto rätt men Pluto är fortfarande kvar och kan höras av slutet skällande i hans skratt. (Skratta Kookaburras)

På vägen ser någon inte efter sina kor och 4 har dött av hunger. Detta är inte en fattig person och kan mycket väl köpa foder.

Vår dal har varit mycket fotunate! Vi och ytterligare 4 hus bor precis i slutet av dalen men vi har fortfarande gjort det !! Denna eld har lärt oss så mycket.

Och visade oss vad våra grannar är värda också! Tråkigt att säga i vissa fall.

Vi kanske inte har sett slutet ännu men låter det hoppas.

———

Happy New Year!

The two or three last months have been really crappy and are more of a blur so I will not write about them here. 

Right now we have started to clear up. What got burned on our lands have already started to sprout. We aim to clear specially the privets. They are a nuisance and a waste. The birds will eat them and they come straight through undigested which is so sad.

Latest news is that we smelled something foul and found one of “our” goannas trying to hide a possum carcass when it saw us. It must be our resident mother possum. At least the kid got away and we try and leave food out for it. Sometimes it comes up and stays on our veranda and sometimes it sleeps in the creek shed, just like mommy did. No she did not die in the fire. Her pelt was not burned as we could see. 

It seems like most of our resident animals have made it through and that is a relief. 

Neighbours across the creek who always feed an abundance of wallabies and pademelons said their’s also all made it and only one possum had some burned paws.

We have not sniffed anything dead except the mommy so far. 

Over our 5 years here 4 wallabies have died due to either the fox or natural death. They died during 2 years so not because of the drought either. But now it is getting dire so we will see. 

Our beautiful Fatso also died last year and never got to bring up Pluto right but Pluto is still around and can be heard by the ending barking in his laugh. (Laughing Kookaburras)

Down the road someone is not looking after their cows and 4 have died from hunger. This is not a poor person and could very well buy fodder.

Our valley has been very fotunate! We and 4 more houses live just at the end of the valley but we have still all made it !! This fire has tought us so much. And shown us what our neighbours are worth too! Sad to say in some cases.

We might not have seen the end yet but lets hope so.

Spring sowing & Planting

Amarant

aubergine

Basilika

Beans -vax

Bondböna

bönor vanliga

bra

broccoli som bara vill bli väldigt små pytte broccsar

Cantaloup melon

chalottenlök

Chilli

cikoria (också ny för iår)

citrongräs

daikon

dill

dragon

Elephant garlic

Gräslök

grönkål som frodas

gurka

gurkört

havrerot

himmel vad jag lär mig av att skriva denna lista

Jalapeno chilli (har inte fungerat förut, fåse iår)

jordförbättring

jordgubbar

kålrot

koriander

Kronärtskocka

kyndel   (summer savory)

Lab lab -bönor som man inte ska äta utan bara gräva ner som

Luffa

majs

mangold  (kallas silverbeet eller chard här)

morötter

Mustard Florida broadleaf, ingen aning vad dett är men låter spännande

oregano som övervintrat

palsternacka

paprika, vi har både sått nya och har gamla buskar som överlevt för tredje året sådär

persilja som övervintrat

physalis

potatis (desiree)

pumpa, gröna som får lite gula ränder

purjo

rabarber (misslyckat i flera år)

radicchio (också cikoria)

rödbetor

rotselleri

rucola

sallat

salvia

Selleri  –  vanliga och dvärg

Snake beans som är långa långa asiatiska bönor som tål värme

sockerärt och märgärt som övervintrat

sötpotatis

spenat

squash

squashpumpa som blir gul och avlång (butternut)

timjan

tomater olika sorter: black cherry, grosse lisse, manapal, mary italian, moneymaker, red cherry, sweet million

vattenmelon

vitkål som i år blir fina

Två mango i kruka

En passionsfrukt som ska rota sig

3 macadamia som ligger i jord

Rosmarin i kruka

Några kvistar druva som hoppeligen ska rota sig.

Preserving Lemons

So first year we tried to keep the lemons like when you keep apples over winter. Wrapped in newspaper. Oh dear they all got mouldy straight away. Year after tried the trick of washing and drying them but then we went travelling so coming home they were mouldy and had gone through the towel and table cloth and made the table top mouldy too. Disaster!

Third time around, washed, dried, grated the rind into a plastic container and froze. Squeezed all juice and poured into super cleaned (with boiling hot water type) up so it poured over, on with lid and into pantry. One jar got half filled so into the fridge. Add to mayo, sauces, tea and what ever… cakes: juice and rind.

This was perfect so again this year:

Washing and rinsing lemons
Drying and grating
squishing them
Juice bottled and rind in container

Drought and currawongs

Every year the Currawongs come in hordes and cover the lower paddock for a winder feed. This year due to it being so incredibly dry they soon dispersed to look for food elsewhere and left some straggles behind. they are still here and desperate. walking around pecking at insects. In this pic they found ants up in the trees so all currawongs went up the trees and started pecking. One of them also gave the lemons a try but after eating a few we guess he gave it up.

Planning and no planning

So nice morning by the fire.

Planning the day:

Dishes, squeeze the lemons and grate / riva skalet / the peel to freeze, fix the fan outlet to the new kitchen fan /range hood /spisfläkten. Then peel the dried coriander /fixa torkade koriandern och på burk, then weed patch no 3 / ogräs’a grönsaksland nr 3.

Nice plan eh. but first after dishes morning coffee and then a nice walk along Postmans. Promis i bushen alltså.

Lite grenar här och var som måste plockas / picking branches after the terrible stormwinds we have had. Oops a tree over the road! Träd över vägen. Walk around it! 5 more minutes a gigantic tree over the road… O what’s going on hmmmm. Home and lunch.

Atlas and both chainsaws and off to clear the road.

Bonnie did the first tree. Easy peasy.

Second tree almost killed Brutus. We could roll it to the sides.

Och här, bivänner, här fanns också något som verkade vara bihonung och kanske längre in själva the beehive. Men eftersom vi inte sågade upp trädet och tog hem utan låter det ligga utmed vägen så kan bina må fint. Nu är det också mycket varmare och blommorna i bushen börjar blomma. Om man skaffar bikupor så får man tänka på att bina behöver honungen till vintern så att man inte tar den då.

So much for planning. Now a bit of grog, lemon pie and popcorn. The day is done and it’s getting dark.