Category Archives: Cows

No dig-garden

Swedish at the end.

First, we live in the sub-tropics with rain and dry season. Drought and flooding and sometimes years with in between. This is our 4:th year and we are still learning about our enviro´s.

Well we have now delved into the concept of the no digging garden. Maybe our beds are too big. But we do not have enough material to start a no dig garden for the size we use. We (Jen) is aiming for 8 beds one of which would be a small corn field. Maybe this one could be the first no dig starting it off with cane mulch or so. Anyway we do not have enough compost to start off a small bed or enough grass (much grass is used for the composting toilet) (compost mixed with grass for the fruit and nut trees). We will probably need another year or two to get there.  Also digging gives a quicker bed and vegs but o.k. also some weeds. We will never be rid of weeds. It is after all the bush and winds and birds and what not  comes through here. This is really a matter of much discussing. We have no close neighbours with compost or mulch to give away since it is cattle country and those few who are not into cattle have given up on growing their own vegetables, sadly enough.

We pick up cattle manure and mix in the compost pile but our last bout with manure we got hold of so much thanks to one of our cattle neighbours and totally forgot about letting it so called burn or sit so we mixed it in with the soil straight away. Big mistake. We ended up with a very bad weed. Luckily we have everything pretty much contained but now we have to keep an eye open for this little wretch for a long time. Read up on it on the internet and it actually started here in this greater area with imported cattle. Yuck!

I think though that we have inspired some neighbours to start up their vegetable growing again but then again we do not meet very often s we´ll see. Right now the no-dig approach is not an option but we will keep it in mind as we do with all different options on everything.

Right now we are fighting weed and grass everywhere since it grows like wild fire in the rains and the perfect for gardens weather we have now.

In Sweden it was quite easy to grow vegetables but here we have a whole new ball game. No winter resting time but also tree wise two no-grow seasons where you can prune your trees. Some want pruning in the frosty months and some in the dry crackling months. Some not at all.

Yeah, we keep all options open.

För det första bor vi i subtropikerna med regn och torr säsong. Torka och översvämning och ibland år med däremellan. Det här är vårt 4: e år och vi lär oss fortfarande om våra enviro’s.

Nåväl har vi nu grävt in i konceptet med gräsmattan. Kanske våra sängar är för stora. Men vi har inte tillräckligt med material för att starta en gräsmatta för den storlek vi använder. Vi (Jen) syftar till 8 bäddar, varav en skulle vara ett litet majsfält. Kanske kan den här vara den första gräsklipparen som börjar med det med sockerrör eller så. Hur som helst har vi inte tillräckligt med kompost för att starta en liten säng eller tillräckligt med gräs (mycket gräs används för komposteringstvätten) (kompost blandad med gräs för frukt- och nötter). Vi kommer nog att behöva ett år eller två för att komma dit. Även grävning ger en snabbare säng och grönt men o.k. även några ogräs. Vi kommer aldrig att bli av med ogräs. Det är trots allt busken och vinden och fåglarna och vad som inte kommer hit. Det här är verkligen en fråga om mycket diskussion. Vi har inga nära grannar med kompost eller mulch för att ge bort eftersom det är boskapsland och de få som inte är bosatta har givit upp att odla sina egna grönsaker, tyvärr nog.

Vi hämtar boskapsgödsel och blandar i kompostbunken men vår sista bock med gödsel fick vi så mycket tack till en av våra nötkreatur grannar och glömde helt att låta den så kallade bränna eller sitta så vi blandade den med marken rakt bort. Stort misstag. Vi hamnade med en mycket dålig ogräs. Lyckligtvis har vi allt så gott som möjligt men nu måste vi hålla koll på den här lilla wretchen länge. Läs upp på det på internet och det började faktiskt här i detta större område med importerade boskap. Usch!

Jag tror dock att vi har inspirerat några grannar att starta sin grönsaksodling igen men då möter vi inte så ofta vi ses. Just nu är det inte ett alternativ, men vi kommer att komma ihåg det som vi gör med alla olika alternativ på allt.

Just nu kämpar vi med gräs och gräs överallt eftersom det växer som vild eld i regnen och det perfekta för trädgårdsväder som vi har nu.

I Sverige var det ganska lätt att odla grönsaker men här har vi ett helt nytt bollspel. Ingen vinter vilotid men också trädvis två växande årstider där du kan beskära dina träd. Vissa vill beskära i frostiga månader och några i de torra knäckande månaderna. Några inte alls.

Ja, vi håller alla alternativ öppna.

Vårsådden bara / Spring garden,

English after.

20161014 fredag. Nu är vi klara med vårsådden och vårplanteringen …. nej vi har avokadosarna kvar att plantera någonstans.

Så i grönsaksland nr 1 växer kvar från i höstas Sötpotatis, oregano, rabarber, vitlök, en dum lök som jag kastade ut, koriander och några rödsallat som är självsådda. Vi har nu på våren sått rukola, basilika, rosmarin, dragon och isbergssallad. Potatisen vi satte i höstas verkade ha dött så vi beslutade att denna rad var tom. Sen grävde vi lite och hittade några små nypotatisar. Några var lite ätna av. Vi har lagt undan dem att grodda.

I grönsaksland nr 2 har vi kvar från vintern och fortfarande skördar från Cos sallat, citrongräs, blomkål, persilja och några kinesiska kål. Vi har planterat jordgubbar som vi köpt på Bunnings, sötpotatis varav 5 är köpta och en grävde vi upp och en som dök upp och växte av sig själv. Sen sådde vi en isbergtyp-sallad, broccoli, paprika, kål, gurka, zucchini, salladslök och aubergine. Vi flyttade en massa tomter som hade självsått sig sen hösten och sådde några nya stora tomater, Grosse Lisse.

I nr 3 har vi fortfarande från vintern och fortfarande skördar från kålrötter, rödbetor, dill och några ärter. Vi har sått rädisor, purjolök, palsternacka, rotselleri, bladselleri, ärtor, mer sallad, röd chili, pak choi, lök, rock melon, vattenmelon, pumpa, morötter, mer rödbetor, ett gäng olika bönor och satt potatis. Rädisorna är uppe redan och vi skördar dem. Bönorna har dykt upp och ser bra ut.

I en 4: e ruta har vi planterat 24 majs och satt ett högre staket runt för att hålla borta hopparna. Senare kommer vi antagligen att täcka det med nät för att undvika fåglar också. Uppe vid vattentanken vi har planterat en del kronärtskockor på prov och nere i hagen en bit från veranda vi har sått några solrosor så att vi kan se hur de vänder och vrider sig efter solen. Fröhuset var en besvikelse i år. Det vi trodde var en trevlig blandning av jord och sand visade sig som cement i vissa fall. Endast sallat och kronärtskockorna klarade av det och kunde planteras.

Nu har vi 4 avokadoplantor att försöka räkna ut var vi ska plantera så att de kommer att vara säkra från frost. Ahh, vi har också sått en quandong i i en burk och det kommer att bli spännande att se om de tar sig.

Loquaten har frukt och vi äter av den. Den smakar plommon fast med lite beskt skal. Det måste vara ett ganska ungt träd eftersom det inte har särskilt mycket frukt ännu. Mullbären är börjar också mogna. En av de gula guavaträden har fått något som äter bladen men vi kan absolut inte se vad det är. Alla citrus blommar eller har blommat klart. Några kumquatar är fortfarande kvar på ett av träden och bör skördas snart. Macadamianötterna samt pecannötterna har blommat och vi väntar nu på att se om den blir några nötter av det hela. Förra året fick vi inte så många som året innan.

Så trädgården går fint just nu.

Grannen sålde aldrig sin tomt och det var hans kor som strövade på vår mark igen men han sålde korna och allt är tillbaka till det normala. Vi har haft ett par dopp i bäcken men vädret är lite svalare än förra året så vi är lite mesiga fortfarande.

20161014 Friday. So now we are done with the spring sowing and planting…. oh no, we have the avocados left to plant somewhere.

In patch one we have growing: Sweet potato, oregano, rhubarb, garlic, one silly onion that I threw out, coriander and some red lettuces that seeded itself. We have sown rocket, basil, rosemary, tarragon and iceberg lettuce. The potatoes we put down seemed to have died so we decided that that row was empty. Then we dug a little and found some small new potatoes. Some were a bit eaten. We have put them away to grow eyes.

In patch 2 we have left from winter and still harvesting Cos lettuce, Lemon Grass, cauliflower, parsley and some Chinese cabbage. We have planted strawberries that we bought at Bunnings, sweet potatoes some that are bought and one we dug up and one that popped up by itself. Then we sowed Iceberg type lettuce, broccoli, capsicum, cabbage, cucumbers, zucchini, shallots and eggplant. We relocated a bunch of tomatoes that had self seeded since autumn and sowed some new big ones: Grosse Lisse.

In no 3 we still have from winter and still are harvesting from Swedes, beet roots, dill and some peas. We sowed radishes, leek, parsnip, celeriac, celery, potatoes, peas, more lettuce, red chilli, pak choi, onion, rock melon, watermelon, pumpkin, carrots, more beet roots, and a bunch of different beans. The radishes are up and we are harvesting. The beans have popped up and look well.

In a 4th patch we have planted 24 corn and put a higher fence around to keep the jumpers away. Later we will probably have to cover the corn with netting to avoid birds.

Up by the water tank we have planted some Globe artichokes on trial and down in the paddock a bit from the verandah we have sown some Sunflowers.

The seed house was a let down this year. What we thought was a nice mixture of soil and sand turned out like cement in some cases. Only some lettuce and artichokes made it through and got planted.

Now we have 4 avocados to figure out where to plant so they will be safe from the frost. Ahh we have also sown a Quandong in a pot and that will be exciting.

The Loquat we already have is fruiting well and we are eating. It must be quite a young tree because it does not have very many fruit yet. The Mulberries are also coming along nicely. One of the yellow Guavas have caught something that is eating the leaves but we can absolutely not see what it is. All the citruses are blossoming or done blossoming. Some Kumquats are still on one of the trees and should be harvested soon. The Macadamias have bloomed and Pecans are blossoming right now so we are waiting to see if any nuts will come out of it. The garden is coming along fine at the moment.

The neighbour did not sell his plot and it was his cows that roamed but he sold the cows and all is back to normal. We have had a couple of dips in the creek but the weather is a bit cooler than last year so we are still a bit wimpish.

Barbed wire

So the hated barbed wire.

Stupid new neighbours 2 cows seem to have joined Potmans leftover bull. Some weeks ago they had crapped down by our beach. That´s where we take our water! So we followed the creek until the road and found three barbed wire fences that were lying down. Probably from old floods. So we streched our fence along the lower paddock which has electric and smooth wire. Although the electricity is not connected. Then some days ago the cows were eating limes along the mail box. We chased them out and had to raise the barbed wire fencing between the new neighbour and the road. Next we had cows at the water tank. (This time the bull had some more ladies with him.) Not good because they may step on the hose and crack it and let out all the water. So we chased them and this time they remembered that they could not get back through their usual broken down fence. We followed them and saw where there are more parts of fencing down.

So today we went and fixed those parts as best we could. At one point 3 meters of barbed wire was cut away and missing.

Now we hope that we will not have any more cows around the house at least.

We still don´t like barbed wire but what can you do.