Tag Archives: compost

No dig-garden

Swedish at the end.

First, we live in the sub-tropics with rain and dry season. Drought and flooding and sometimes years with in between. This is our 4:th year and we are still learning about our enviro´s.

Well we have now delved into the concept of the no digging garden. Maybe our beds are too big. But we do not have enough material to start a no dig garden for the size we use. We (Jen) is aiming for 8 beds one of which would be a small corn field. Maybe this one could be the first no dig starting it off with cane mulch or so. Anyway we do not have enough compost to start off a small bed or enough grass (much grass is used for the composting toilet) (compost mixed with grass for the fruit and nut trees). We will probably need another year or two to get there.  Also digging gives a quicker bed and vegs but o.k. also some weeds. We will never be rid of weeds. It is after all the bush and winds and birds and what not  comes through here. This is really a matter of much discussing. We have no close neighbours with compost or mulch to give away since it is cattle country and those few who are not into cattle have given up on growing their own vegetables, sadly enough.

We pick up cattle manure and mix in the compost pile but our last bout with manure we got hold of so much thanks to one of our cattle neighbours and totally forgot about letting it so called burn or sit so we mixed it in with the soil straight away. Big mistake. We ended up with a very bad weed. Luckily we have everything pretty much contained but now we have to keep an eye open for this little wretch for a long time. Read up on it on the internet and it actually started here in this greater area with imported cattle. Yuck!

I think though that we have inspired some neighbours to start up their vegetable growing again but then again we do not meet very often s we´ll see. Right now the no-dig approach is not an option but we will keep it in mind as we do with all different options on everything.

Right now we are fighting weed and grass everywhere since it grows like wild fire in the rains and the perfect for gardens weather we have now.

In Sweden it was quite easy to grow vegetables but here we have a whole new ball game. No winter resting time but also tree wise two no-grow seasons where you can prune your trees. Some want pruning in the frosty months and some in the dry crackling months. Some not at all.

Yeah, we keep all options open.

För det första bor vi i subtropikerna med regn och torr säsong. Torka och översvämning och ibland år med däremellan. Det här är vårt 4: e år och vi lär oss fortfarande om våra enviro’s.

Nåväl har vi nu grävt in i konceptet med gräsmattan. Kanske våra sängar är för stora. Men vi har inte tillräckligt med material för att starta en gräsmatta för den storlek vi använder. Vi (Jen) syftar till 8 bäddar, varav en skulle vara ett litet majsfält. Kanske kan den här vara den första gräsklipparen som börjar med det med sockerrör eller så. Hur som helst har vi inte tillräckligt med kompost för att starta en liten säng eller tillräckligt med gräs (mycket gräs används för komposteringstvätten) (kompost blandad med gräs för frukt- och nötter). Vi kommer nog att behöva ett år eller två för att komma dit. Även grävning ger en snabbare säng och grönt men o.k. även några ogräs. Vi kommer aldrig att bli av med ogräs. Det är trots allt busken och vinden och fåglarna och vad som inte kommer hit. Det här är verkligen en fråga om mycket diskussion. Vi har inga nära grannar med kompost eller mulch för att ge bort eftersom det är boskapsland och de få som inte är bosatta har givit upp att odla sina egna grönsaker, tyvärr nog.

Vi hämtar boskapsgödsel och blandar i kompostbunken men vår sista bock med gödsel fick vi så mycket tack till en av våra nötkreatur grannar och glömde helt att låta den så kallade bränna eller sitta så vi blandade den med marken rakt bort. Stort misstag. Vi hamnade med en mycket dålig ogräs. Lyckligtvis har vi allt så gott som möjligt men nu måste vi hålla koll på den här lilla wretchen länge. Läs upp på det på internet och det började faktiskt här i detta större område med importerade boskap. Usch!

Jag tror dock att vi har inspirerat några grannar att starta sin grönsaksodling igen men då möter vi inte så ofta vi ses. Just nu är det inte ett alternativ, men vi kommer att komma ihåg det som vi gör med alla olika alternativ på allt.

Just nu kämpar vi med gräs och gräs överallt eftersom det växer som vild eld i regnen och det perfekta för trädgårdsväder som vi har nu.

I Sverige var det ganska lätt att odla grönsaker men här har vi ett helt nytt bollspel. Ingen vinter vilotid men också trädvis två växande årstider där du kan beskära dina träd. Vissa vill beskära i frostiga månader och några i de torra knäckande månaderna. Några inte alls.

Ja, vi håller alla alternativ öppna.

More on compost and clearing among the citruses

Vi rensar . Där ligger det en massa grejs.

DSC00558 Gräs och gräs och gräs!

DSC00559 Och där kom allting fram och ligger snyggt. Nu gäller det att inte låta det växa igen!

 Composts 1, 2, 3 and 4. Now we rearrange.

DSC00560

No 1 is now resting and we put all the grass mulch there so we can use it for  the next kitchen compost. No 2 is now the working kitchen compost. No 3 is resting clearance compost and no 4 is working clearance compost. Across the road we have put all bigger branches and trees that we are taking out of the citrus grove.

DSC00601

DSC00597

Before pic of citrus:

Composts 1, 2, 3 & 4 – Version 2

And ongoing:

DSC00577

 DSC00600 DSC00598

We have a lot of work on this ahead and hope it will be worth it in the end.

This is how big it is. There is a paper road going through the middle.

DSC00939

Waste not want not – Inget slöseri (Sw Eng mix)

Here are the composts. 1 through 4.

Since we had visits from most surely a Bandicoot who actually mainly searches for maggots, grubs and worms but at the same time spreads our kitchen green waste we decided to put up a fence around our working compost no 1. No 2 which Jen went through with a fine tooth comb is ready to be metered out on the trees and a lot have been allotted to the patches. So in no 1 we put kitchen greens, some leaves from no 3, some ashes/wood coal from no 2 (there is it´s own pile there) and dry grass from anywhere. Lastly we layer it with compost from no 2 so the grass will not fly away. Perfect layering. If we have cow manure we will use that too. No 4 is still resting and mulling but is pretty much ready to go through and be added to no 2. When that is done we will put no 1 to rest and start over with no 4.

DSC00560

Här är komposterna. Nr. 1 till 4.

Eftersom vi har besök från förmodligen en Bandicoot (punggrävling), som faktiskt främst söker efter larver och maskar men samtidigt sparkar omkring vårt köksavfall beslutade vi att sätta upp ett staket runt vår arbetskompost nr 1. Nr. 2 som Jen gick igenom med en finkammen är redo att portioneras ut på träden och en hel del har tilldelats grönsakslanden. Så i kompost 1 varvar vi köksavfall, blad från kompost nr 3, torrt gräs från någonstans, aska / träkol från nr 2 (det finns det är egen hög där). Slutligen ett lager med kompost från nr 2 så att gräset inte kommer att flyga iväg. Perfekt skiktning. Nr 4 är fortfarande i vila men är ganska redo att gås igenom och läggas till nr 2. När det är gjort kommer vi att lägga nr 1 till vila och börja om med nr 4 som arbetskompost.

DSC00559

 

So waste not want not.

When we moved into the house soil from the hillside had washed down and covered the posts that the house stands on and under it were a lot of stuff. A LOT of stuff. So we (Mick) dug out around the top part of the ground by the house for light and to free for winds to sweep through and dry out the ground and the house from underneath. Then we took Atlas and pulled two bridge beams to behind the citrus grove and laid out as a storage area. We cleared out from under the house and kept what we thought could come in handy one day. We put that on the beams and threw the rest which actually was not much. Now it is building up under the house again and we need to use the storage area more but BUT it is sadly neglected. So we have to dig it out again. (Believe it or not but we found an old trash pile just by it. Mainly building debris this time.) This time we shall also arrange for a better path back there so we can get at the limes, grapefruit and kumquats easier.

DSC00558

Ditt skräp är min skatt – hmmm.

När vi flyttade in i huset hade jord från backen spolats ner och täckte de pålar som huset står på och under huset fanns en hel del saker. Mycket grejer. Så vi (Mick) grävde ut runt den övre delen av marken vid huset för ljus och för att frigöra för vindar att svepa igenom och torka ut hus och mark underifrån. Sedan tog vi Atlas och drog två brobalkar till bakom citrus unden och avsåg som ett lagringsutrymme. Vi rensade ut från under huset och behöll vad vi trodde skulle komma till handa en dag. Vi satte det på balkarna och kastade resten som faktiskt var inte mycket. Nu börjar det att bli mycket under huset igen och vi måste använda lagringsutrymmet men men det är tyvärr försummat. Så vi måste gräva ut det igen. (Tro det eller ej, men vi hittade en gammal sophög alldeles intill vårt fina försummade lagringsställe. Främst byggnadsavfall den här gången.) Den här gången ska vi också ordna en bättre väg där bakom så att vi kan komma åt att plocka lime, grapefrukt och kumquats lättare.

The composts

Vi har 4 komposter. Vi kallar dem ettan tvåan osv.

Composts 1, 2, 3 & 4

Här är alla fyra.  Ettan, tvåan, trean och fyran.

Nummer ett är den som vi använder till vardags. Där hamnar köksavfallet. Vi varvar med aska, ko-bajs mm.

Compost 1 is working
Nummer två är rensningshögen. Där hamnar smågrenar och allt möjligt när vi rensar upp ett nytt område.

Comp. 2 & 3 for clearing
Nummer tre är också en hög där allting hamnar. Det kan bli mycket. Långa klängväxter och stenar och bitar av metall som man inte ser eftersom det handlar om att rensa upp. Efter några regn och varmt väder faller högarna ihop.

Comp. 2 & 3 for clearing

Ibland lägger vi små träd där som får ligga tills löven faller av.
Nummer fyra är som nummer ett men  ligger i vila just nu. Den är varvad och perfekt och ligger och myser. Vi har vänt på den och det var då vi plockade ur en massa jättelarver.

Comp. 4 is resting

Vår jord är mest lerjord och behöver blandas upp med kompost och sand för att bli lite luckrare.

Raking out and sifting through compost no. 2

I botten på rensningskomposterna har det blivit jättefin kompostjord.

This is what you can find on your lot when just clearing

Vi måste gå igenom den med finkammen för att ta bort stenar och skräp.

Mower on mulchingSedan kör vi över alltihop med gräsklipparen som då är inställd på finhack – mulch.

Mulch in the wheelbarrowSen iväg ner till sandhögen och lite gammalt torrt gräsklipp.

Mulch, soil, sand and dry grass

Blanda.

Mulch to be mixed with dry grass and sand

Här är planerna på grönsakslanden.

4 vegie patches

Dela ut blandningen på de olika rutorna och sedan blanda ner.

Then portioned out like the sand piles here

Nästa frösådd kommer att ge fin utdelning hoppas vi.