Veggie Patch no. 3

Without bird netting as an experiment.

Digging up the third patch. Boundary in place.
Digging up the third patch. Boundary in place. Stolparna på plats.
It will be right behind no. 2.
It will be right behind no. 2. Bakom första huset eller bakom grönsaksland nr 2.
Almost done now.
Almost done now. Nästan klart. Väntar på att fröna i lilla växthuset ska växa till sig.
With fence and a simple gate for now.
With fence and a simple gate for now. Supposed to be root vegs here. Fence is mostly to keep Wallabies out.  Färdigt med staketet och en enkel grind. Här ska det växa rötter och staketet är mest till för Wallaby´sarna.

Allt ätet?!

Yesterday we saw some wallaby poop in patch 3. Maybe it was there all ready and we did not notice. Maybe someone jumped the fence and left some calling cards. So we dug down all of them to check if the wallabies will jump the fence.

Next day… today that is we had a look. Jen had taken a piece off of the yam and replanted in patch three. Today all it´s leaves were gone. Off the face of the earth. Not a trace! Who was it? Rats, the possum or birds?

Vi såg lite wallabybajs i nya grönsakslandet och grävde ner dem för vi var ine säkra på om wallaby´sarna hade hoppat in över staketet eller gjort det innan staketet kom upp. Imorse fanns inget bajs meeeeen hade planterat en bit av jamsen i det nya grönsakslandet också. Någon hade ätit rubb och stubb. Bara skaften kvar! Vem kan det vara? Råttor? Pungräven? Fåglar?

Latest news March 18

The first harvested yam / sweet potato
The first harvested yam / sweet potato. Första jamsen / sötpotatisen.

Här växte alla avocadokärnor. Metalnät i botten.
Här växte alla avocadokärnor. Metalnät i botten. Grew in water on a metal netting.
En rätt stor avo, en liten som just fått blad, en bakom som just skjutit ut en litet stängel och den fjärde som är stor och brandgul och just börjat få en liten rot.
En rätt stor avo, en liten som just fått blad, en bakom som just skjutit ut en litet stängel och den fjärde som är stor och brandgul och just börjat få en liten rot. Big avo, smaller with new leaves, tiny with just a shoot and the last one, the big orange pit, which has just shot out a tiny root.
Todays harvest. Carrots, tiny lime and a normal sized tomato. We have all sizes but it seems like the small ones are most proliferate.
Todays harvest. Carrots, tiny lime and a normal sized tomato. We have all sizes but it seems like the small ones are most proliferate. Dagens: morötter, små minilime och en normalstor tomat. De små tomaterna verkar ha växt bäst.
Ahh!
Ahh!
Mmmmm!
Mmmmm! Hemväxt tomat.
Made the best chilli on fresh tomatoes. Next time hopefully it will be on our own beans and onion too.
Made the best chilli on fresh tomatoes. Next time hopefully it will be on our own beans and onion too. Godaste chillin på färska tomater. Nästa gång hoppas vi att det blir på egna bönor och egen lök också.

Dingo & mice

No the dingo did not eat the mouse.

We woke at 5 this morning and heard the most beautiful dingo howling. Three notes starting high:  Weee – ooo- owww.

As of this morning 57 mice. They either come in and hide while the doors are open or there are ways in that we have not covered. They are the tinies mice so half a centimetre is probably enough.

Nej dingo inte äta musen.
Vi vaknade vid fem i morse och hörde det vackraste dingoylande. Tre toner som börjar högt: Weee – ooo- ow.
Nu i morse 57 möss sen vi flyttade in. De kommer antingen in och gömmer sig när dörrarna är öppna eller det finns öppningar som vi inte täckt. De är små möss så en halv centimeter är förmodligen tillräckligt.

Stupid

Stupid

We were doing laundry and Jen thought the water was not coming out with the same pressure as usual. – Is there a kink on the hose? – No. We checked the rest of the hoses and the faucets.

Later in the eve there was no water. So what now? When we checked the faucets we had not turned the shower faucet back to off so all the water had run out into the paddock. without us noticing. Ok, just to fill it up again. At least there were no leaks this time.

Dum

Vi gjorde tvätt och Jen trodde vattnet var inte kommer ut med samma tryck som vanligt. – Finns det en knut på slangen? – Nej. Vi kontrollerade resten av slangar och kranar.

Senare på kvällen det fanns inget vatten. Så vad händer nu? När vi kontrollerat kranar hade vi inte vänt dusch kran tillbaka till off så allt vatten hade runnit ut i hagen utan att vi märker det. Ok, bara för att fylla upp den igen. Åtminstone fanns inte några läckor den här gången.

A bit of update

Kompost nr 1 är färdig och vi har spritt ut den på det som ska bli nya grönsakslandet och grävt ner en del i de skördade raderna i näthuset.

Vi har sått mer frön i pappkartonger dvs vinkartonger som vi klippt itu. Rukolan har redan tittat upp och är redo för omplantering. Förra gången sådde vi direkt men många frön kom inte upp och våra grannar föreslog allt från myror till att jorden inte var bra nog.

Vi har också beställt fler frön och de kom jättesnabbt och direkt hem i brevlådan. Så snart måste vi så lite av dem också. Flera av dem är fleråriga så vi måste hitta ett bra ställe för dem där de kan växa i all framtid s.a.s.

Förra året under brandsäsongen pratade vi med några av gubbarna som bränner av utmed kommunens vägar och nationalparkernas vägar och de sa att det är bra om man har omkring 10 meter och lite till med kortklippt runt huset. Då borde det räcka till för att en liten gräsbrand ska ta slut innan den når huset. Om det blir skogsbrand är det däremot kanske lite knepigare men värst är om det blåser och glöd blåser in och lägger sig i huset där man inte kommer åt och börjar brinna. Så vi håller på att klippa och rensa upp en brandgata runt huset på ca 10+ meter.

Nu bor vi inte i ett brandhärjat område som tur är men man kan ju vara lite om sig och kring sig i alla fall.

Vi har inga kor och ingen jättegräsklippare och massor av gräs som nu har växt oss över huvudet bokstavligt talat. En dag så….

Compost No. 1 is complete and we have spread it out on what will be the new vegetable garden and dug some of it into the harvested rows in the nethouse.

We have sown more seeds in cardboard boxes that were wine casks that we cut in half. The rocket (arugula) already looked up and are ready for transplanting. Last time we planted seeds directly, but many did not come up, and our neighbors suggested everything from ants to earth was not good enough.

We also ordered more seeds, and they came very quickly and directly in our mailbox. As soon as we can we have to sow a little of them too. Several of them are perennial, so we need to find a good place for them where they can grow in the future also.

Last year during the fire season, we talked with some of the guys who burn off along municipal roads and national parks roads and they said it is good if you have about 10 meters and a little bit of cropping around the house. Then it should be enough for a small grass fire to end before reaching the house. If there is a forest fire, however, it might be a bit trickier but the worst is if the wind blows and embers blowing in, and lie in the house where you can not access and burn. So we are cutting and cleaning up a fire break around the house of about 10+ meters.

Now we live not in a fire-ravaged area fortunately, but you can be a little bit fussy just in case.

We have no cows and no slasher and lots of grass that now has grown us over head literally. One day ….

 

Arghhh, solen!

Stupid stupid

One day I, Jen, did something really stupid. It was a very hot day and I put on shorts and a tank-top. After some inside work we had to fill the water tank.. It was still shady by it. Then we filled the tank but it did not fill with the same gusto or as fast. It was more of a trickle. So on the CB radio I told Mick. He walked the line but got stuck halfway because the pipe was very overgrown with grass, tall grass. He called me for help. So I brought the grass scissors and we began searching the line. Mick went to pick up some more tools and after a while I saw him sitting and drinking water. I thought of it for a short while but negotiating the tall grass, taller than me in some instances put me off. The same with hat and shirt. I just kept on. He came back and we soon found the bigger of all the leaks.

The next day and for a week now, guess who had blisters on her back. BIG misstake. This is my third time I go about thinking I can cut it and don´t. Now I have learned my lesson for good I hope.

So Mick admitted he should have said something too but he thought I looked so sexy in my pretty low cut tank. He too said he has learned his lesson. Next time it´s slip, slap and slop.

Dum dum

En dag gjorde jag, Jen, något riktigt dumt. Det var en mycket varm dag och jag satte på mig shorts och ärmlöst. Efter lite inne-arbete var vi tvungna att fylla vattenbehållaren. Det var fortfarande skuggigt vid den. Sedan vi fyllde tanken men det inte fylla med samma gusto eller så snabbt. Det var mer av en trickle. Så på CBradion sa jag det till Mick. Han gick linjen men fastnade halvvägs eftersom röret var mycket övervuxen med gräs, högt gräs. Han kallade mig för att få hjälp. Så jag tog grässaxen och vi började söka utmed linjen. Mick gick att plocka upp några fler verktyg och efter ett tag såg jag honom sitta och dricka vatten. Jag tänkte på det en kort stund, men att ta sig igenom det höga gräset, längre än mig i vissa fall avskräckte mig. Samma med hatt och skjorta. Jag höll bara på. Han kom tillbaka och vi fann snart den större av alla läckor.

Nästa dag och en vecka nu, gissa vem som hade blåsor på ryggen. Stort misstag. Detta är min tredje gången jag gör samma misstag och struntar i att skydda mig. Jag har nu lärt mig min läxa för gott hoppas jag.

Så Mick erkände att han borde ha sagt något också men han trodde att jag såg så sexig ut i min ganska lågt skuren tank. Han sade också att han har lärt sig sin läxa. Nästa gång det är solskydd, hatt och skjorta.