Stupid

Stupid

We were doing laundry and Jen thought the water was not coming out with the same pressure as usual. – Is there a kink on the hose? – No. We checked the rest of the hoses and the faucets.

Later in the eve there was no water. So what now? When we checked the faucets we had not turned the shower faucet back to off so all the water had run out into the paddock. without us noticing. Ok, just to fill it up again. At least there were no leaks this time.

Dum

Vi gjorde tvätt och Jen trodde vattnet var inte kommer ut med samma tryck som vanligt. – Finns det en knut på slangen? – Nej. Vi kontrollerade resten av slangar och kranar.

Senare på kvällen det fanns inget vatten. Så vad händer nu? När vi kontrollerat kranar hade vi inte vänt dusch kran tillbaka till off så allt vatten hade runnit ut i hagen utan att vi märker det. Ok, bara för att fylla upp den igen. Åtminstone fanns inte några läckor den här gången.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *