A bit of update

Kompost nr 1 är färdig och vi har spritt ut den på det som ska bli nya grönsakslandet och grävt ner en del i de skördade raderna i näthuset.

Vi har sått mer frön i pappkartonger dvs vinkartonger som vi klippt itu. Rukolan har redan tittat upp och är redo för omplantering. Förra gången sådde vi direkt men många frön kom inte upp och våra grannar föreslog allt från myror till att jorden inte var bra nog.

Vi har också beställt fler frön och de kom jättesnabbt och direkt hem i brevlådan. Så snart måste vi så lite av dem också. Flera av dem är fleråriga så vi måste hitta ett bra ställe för dem där de kan växa i all framtid s.a.s.

Förra året under brandsäsongen pratade vi med några av gubbarna som bränner av utmed kommunens vägar och nationalparkernas vägar och de sa att det är bra om man har omkring 10 meter och lite till med kortklippt runt huset. Då borde det räcka till för att en liten gräsbrand ska ta slut innan den når huset. Om det blir skogsbrand är det däremot kanske lite knepigare men värst är om det blåser och glöd blåser in och lägger sig i huset där man inte kommer åt och börjar brinna. Så vi håller på att klippa och rensa upp en brandgata runt huset på ca 10+ meter.

Nu bor vi inte i ett brandhärjat område som tur är men man kan ju vara lite om sig och kring sig i alla fall.

Vi har inga kor och ingen jättegräsklippare och massor av gräs som nu har växt oss över huvudet bokstavligt talat. En dag så….

Compost No. 1 is complete and we have spread it out on what will be the new vegetable garden and dug some of it into the harvested rows in the nethouse.

We have sown more seeds in cardboard boxes that were wine casks that we cut in half. The rocket (arugula) already looked up and are ready for transplanting. Last time we planted seeds directly, but many did not come up, and our neighbors suggested everything from ants to earth was not good enough.

We also ordered more seeds, and they came very quickly and directly in our mailbox. As soon as we can we have to sow a little of them too. Several of them are perennial, so we need to find a good place for them where they can grow in the future also.

Last year during the fire season, we talked with some of the guys who burn off along municipal roads and national parks roads and they said it is good if you have about 10 meters and a little bit of cropping around the house. Then it should be enough for a small grass fire to end before reaching the house. If there is a forest fire, however, it might be a bit trickier but the worst is if the wind blows and embers blowing in, and lie in the house where you can not access and burn. So we are cutting and cleaning up a fire break around the house of about 10+ meters.

Now we live not in a fire-ravaged area fortunately, but you can be a little bit fussy just in case.

We have no cows and no slasher and lots of grass that now has grown us over head literally. One day ….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *