Bra och dåligt / Good and bad

English last.

Lördagsutflykt till Trädgårdsgalan i Macksville. Vi försökte ta reda på när den öppnar, till ingen nytta. När vi kom dit såg vi att de öppnade klockan 8.00. Vi kom dit en halvtimme innan stängningsdags.

Men först hade vi några ärenden i Kempsey som vanligt. Livet är alltid fullt av ärenden när vi sätter oss i ute’n. Så först posten, sedan hyrställe för maskiner. Vi bokade en jordfräs. Nu måste vi se till att vi vet precis var vi ska använda den. Efter maskinuthyrningsplatsen tog vi en snabbis till Big W för att leta efter en metallitermått, men de hade ingen och inte heller hade de en på Woolies.

Så sedan vidare till Bunnings som ringde i torsdags för att låta oss veta att hylla nr 2 hade kommit upp från Port. Vi betalade i kassan och gick för att plocka upp den. Artikelnumret var fel och priset var högre. Har de höjt priset under tiden som de slarvade med vår beställning? Vi hade inte med kvittot från förra hyllan. Mick tror Bunnings tog det och behöll det. Så nu ska vi in där och bråka när vi åker för att få jordfräsen, utan några kvitton, bara beställningslappar. Just nu hatar vi Bunnings men de har ingen konkurrens här i Kempsey så vad kan vi göra? Köra till Port är inget alternativ när man bor så långt borta som vi gör.

Hur som helst så på Trädgårdsgalan fanns ingen mat kvar och många bås hade stängt. Vi fick två churros var så att vi kunde hålla oss till ett lunchställe. Sedan hittade vi ett mangoträd och ett pomeloträd och köpte dem.

Vi åt fisk och pommes på ett fik som precis stängde men vi fick maten och fick sitta utanför vid bord de hade där.

Yay vår plantage tar form.

Garden Gala
Garden Gala
Pomelo and Mango trees
Pomelo and Mango trees
Bridge Café
Bridge Café

 

 

Good and bad

Saturday outing to the Garden Gala in Macksville. We tried to find out when it opened to no avail. When we got there we saw they opened at 8.00. We got there half an hour before closing.

But first we had some errands in Kempsey as usual. Life is always full of errands when we get into the ute. So first the Post Office then the rental place for machinery. We booked a garden tiller. Now we have to make sure where we want to run it through the property. After the machinery rental place we took a quickie At Big W to look for a metal litre measure but they had none and nor did they have one at Woolies. So then on to Bunnings who called on Thursday to let us know the second shelf had come up from Port. From here our moods dipped. We paid and went to pick it up. The number was wrong and the price was higher. Did they raise the price while botching up our order? We did not bring the receipt from last shelve. Mick thinks Bunnings took it and kept it. So now we have to pop in there and make a fuss when we go to get the tiller, without much proof. right now we hate Bunnings but they have no competition here in Kempsey so what can you do? Driving to Port is no Option when you live so far away.

Anyway so at the Garden Gala there was no food left and many stalls had closed. We got two churros each to tie us over to a lunch place. Then we found A mango tree and a pomelo tree and bought them.

Had fish and chips at a cafe’ that closed but let us sit at their tables outside on the sidewalk.

 

Yay our plantation is taking shape.

 

20150824 Monday

20150824 Monday. Rain all day. Started on the kitchen. Moved the fridge out of the way and the table into the living room. Moved the workbench to the window so we could get at the floor by the inside wall and corner. We put in some new floor boards and put together the shelves. 6 Shelves and 2 meter high. Pity Bunnings botched our order of two shelve units plus they have not even called if the second shelf has ever arrived. What boneheads!

9

 

 

DSC03055

20150824 måndag. Regnat hela dagen. Började på köket. Flyttade kylskåpet ur vägen och bordet in i vardagsrummet. Flyttade arbetsbänken till fönstret så att vi kunde komma åt golvet vid innerväggen och hörnet. Vi bytte ut några golvbrädor och satte ihop en hylla. 6 Hyllor och 2 meter hög. Vi hade beställd två hyllor men fick bara en. Bunnings ställde till vår order rejält och nu har de inte ens idats ringa om hylla två har kommit. Vilka fårskallar!

The kitchen, köket

 

Before us this house was owned by some tree huggers. They thought the summers were too warm so they planted a LOT of trees around the house. Maybe they are right but we still think they planted too many trees and too close to the house, fire hazard-thinking. But we are still thankful for the fruit trees they planted. We don´t know which ones were here already and which ones they planted though.

Anyway, the house was very termite eaten but we only found some left in one place pretty central under the kitchen but that has been taken care of now. Of course you have to keep an eye out all the time.

Two kitchen walls were taken down to make a veranda and the stove was moved inside the main building.

2 1

We are trying to restore the walls and floors but also insulate them. There are two added on bedrooms from way before the former owners. So the house now looks a bit like a coat of many colours.

The neighbouring lady who was born here came over to have a look and told us how it looked back then and who slept where.

She also said that we must change the house to how we want it.

So far the kitchen walls are up and insulated. Fibro along the sink and stove part and Gyp-rock by the table-window part. The shed part has one original wall and one new fibro which is insulated. The main building has one insulated wall and the whole house is righted so it is not leaning as much as it was when we took over. It was leaning badly when we moved in.

3 4 6 7 8

Köket

Före oss ägdes huset av några s.k. trädkramare. De tyckte att somrarna var alltför varma så de planterade en hel del träd runt huset. Kanske de har rätt men vi tycker att de planterade alltför många träd och för nära huset med tanke på brandfarna. Men vi är fortfarande tacksamma för de fruktträd som de planterade. Vi vet inte vilka träd som var här redan och vilka de planterade dock.

Hur som helst, var huset mycket termitätet men vi hittade bara några kvar på ett ställe ganska centralt under köket men som vi har tagit hand om nu. Naturligtvis måste man hålla ett öga på termiterna och andra insekter hela tiden.

De förra ägarna rev köksväggarna flyttade in spisen i huvudbyggnaden.

Vi försöker att återställa väggar och golv och också isolera där det passar. Någon gång i tiden har två sovrum lags till huset så huset ser nu ut som ett litet lappverk från olika årstiden.

Granndamen som föddes här kom och tog en titt och berättade hur det såg ut på den tiden det begav sig och berättade var de sovit och ätit mm. Mamma, pappa och 6 barn.

Hon sade också att vi måste ändra huset till hur vi vill ha det och inte hänga upp oss på det gamla.

Hittills har vi fått upp köksväggarna och isolerat. Fibro längs diskbänken och spis- delen och gipsvägg vid bordet-fönsterdelen. Snickerboa-delen har en ursprunglig vägg och en ny fibro som är isolerad. Huvudbyggnaden har en isolerad vägg och hela huset är rätat så att det inte lutar så mycket som när vi tog över. Det lutade rejält när vi flyttade in.

A New year

Svenska underst

If you count July as the coldest month and August as cold too but ending with warmer days it is equivalent to the winter in the Mediterranean but of course up in the mountains. We live equivalent of Cairo but in the mountains. Can you imagine.

We count that the year begins now because it fits with the growing year on the northern hemisphere.

We have planted cuttings from the grape vines and we have filled all the containers with soil. The tomatoes are now left outside unless the weather gets cold or very bad.

We have not entirely given up on the old patch but during winter that part of the garden is totally without sun so during winter nothing grows but the beans. It is also too small to carry the both of us throughout the year.

We have mowed a nice new square in the paddock. We will see if we can rent a tiller otherwise we will just have to start digging bit by bit by hand.

Mowing the new square
Mowing the new square

We sat down and made a plan for the nearest future. The days are longer, warmer and we can actually put in a good days work again.

There is a lot to be done: Garden patch, move toilet and shower inside, fix new door to that part, move stove to kitchen and fix the floor and more, fix up the living room. there is no end to all things that have to be fixed.

Nytt år

Om man räknar juli som den kallaste månaden och att augusti också är kall men slutar med varmare dagar är det likvärdigt med vintern i Medelhavet men naturligtvis uppe i bergen. Vi lever motsvarande Kairos breddgrader, men i bergen. Kan du föreställa dig.

Vi räknar att året börjar nu eftersom det passar med odlingsåret på norra halvklotet.

Vi har planterat sticklingar från vinrankor och vi har fyllt alla behållare med jord. Tomaterna får nu stå ute utom om vädret blir kallt eller mycket dåligt.

Vi har inte helt gett upp helt på det gamla landet men under vintern är den helt utan sol så det växer ingenting utom bönorna. Den är också för liten för att ge avkastning för oss båda för ett helt år.

Vi har stakat ut ett trevligt nytt område i hagen. Vi får se om vi kan hyra en jordfräs annars får vi börja gräva bit för bit för hand.

Vi satte oss ner och gjorde en plan för den närmaste framtiden.

Dagarna är längre, varmare och vi lägga in en ordentlig arbetsdag.

Det finns så mycket att göra fortfarande: Det nämnda trädgårdslandet, flytta in toalett och dusch, fixa ny dörr till denna del, flytta spisen till köket och fixa golvet och mer, fixa vardagsrummet. det finns inget slut på alla saker som måste fixas.

Rodent war

Svenska på slutet.

Monday. No trace of rats inside. Lots of droppings around the toilet. Hot sunny day. M and A took a dip in the creek. Called support for the shower. Got it running again. Replanted tomato plants.

Tuesday. The mouse has outsmarted us again leaving poop in the oven and on the stove. Found mouse trailing’s, poop on veranda and poop & nutshells under veranda. Poop in guestroom and in various places in main room.

Swept and cleaned. Now there is nothing anywhere so tomorrow we will see!!! Is it a mouse or a marsupial?

Today it is beautiful, blue skies but not as warm as yesterday. M makes Kumquat cordial from Vår Kokbok recipe. Put out the tomatoes and the Davidson´s plum in the sun. Trying out the Chinese Jasmin tea we bought a long long time ago. Kumquat cordial is not working so well.

Jen cut Mick´s hair. M got a tick bite close to one eye. Wednesday. Kempsey day.

During the night Jen heard gnawing sounds in the corner guestroom and kitchen and thought it might me the possum but was too tired to go and hit it with a stick. Also two rodent poops by Billy bookcase.

Woke early, M’s eye swelled up during the night.

Quick brekkie and off we got at 8 o´clock. First get mail at the Bellbrook General store, then into Kemp. Got new Medicare cards, Doc´s visit for M´s heart and Jen checked the post office and got sufficient papers for sending a package later on. After that of course a visit to the pharmacy and then lunch. After lunch the library and then Bunnings and Woolies and change gas bottles for the shower gas.

We decided to skip looking at a new gas stove and some other small errands. We ordered shelves for the kitchen at Bunnings.

Started for home at 4 ish and got home just when it got dark. Unpacking the ute in the dark, nothing new to us by now. We used to set up our tent sites in the dark once. As long as you know where your stuff is. We got everything inside and were pretty wasted. Some hot tea, a fire and some scrambled eggs, nice. The eggs fell out of the ute when unpacking so therefore we just ate them. Nothing wasted. But we did not put the shells in the compost bin. We bought a somewhat bigger compost bin and will use the other one for flour so we thought we could just leave the shells out until tomorrow when we have emptied and washed the old one.

Sooo… Lately we have taken to putting all the fruit and nuts on our foldable brekkie table so the mouse cannot get at them. We did that now too and the eggshells also. All in the middle of the floor in case rodent wants to jump from a shelf or so. Took in a film from the library (10 action dramas) with wine and popcorn. All´s well that ends well!

Thursday morning. Jen woke in the night and heard the gnawing noises. Took a stick and went out. No possum?? In again and located the noises to under the Billy´s. Checked the table just for safety´s. Ohh shit. Egg shells on the table and nut shells.. Checked all the veggie bags – no holes –good!

Slept late. Jen up and made a fire, tea and checked the table. No eggshell! and more nuts on the table. Searched the room for shells. Behind the food bins on the floor under one shelf.

All on the table, far from everything we think.
All on the table, far from everything we think.

 

nuts and here were the egg shells
nuts and here were the egg shells

 

Moore shells.
Moore shells.

 

By the wall, on the floor, behind the food bins under a shelf.
By the wall, on the floor, behind the food bins under a shelf.

 

Måndag. Inga spår av råttor innei. Massor av spillning runt toaletten. Varm solig dag. M och A tog ett dopp i bäcken. Ringde efter hjälp för duschen. Fick den igång igen. Planteras tomatplantor.

Tisdag. Musen har överlistat oss ​​igen lämnar tollor i ugnen och på spisen. Hittade mus skräp, poop på verandan och bajs och nötskal i veranda. Poop i rum och på olika platser i främsta rummet.

Sopade och rengöras. Nu finns det inget som helst så i morgon kommer vi att se !!! Är det en mus eller en pungdjur?

Idag är det vackra, blå himmel, men inte lika varmt som i går. M gör Kumquat saft från Vår Kokbok recept. Sätt ut tomaterna och Davidson’s plommon i solen. Pröva den kinesiska Jasmin te vi köpte en lång lång tid sedan. Kumquat saften fungerar inte så bra.

Jen cut Mick’s hår. M fick ett fästingbett nära ena ögat.

Onsdag. Kempsey dag.

Under natten Jen hörde gnagande ljud i hörnet  av gästrum och kök och trodde att det kanske var possumen men var för trött för att gå och slå den med en pinne. Även två gmustollor vid Billybokhylla.

Vaknade tidigt, Svällde M öga upp under natten.

Snabb frukka och åkte iväg  klockan 8. Först  post till Bellbrook lanthandel, sedan i Kemp. Fick nya Medicare kort, Doc’s besök för M: s hjärta och Jen kollade posten och fick tillräckligt med papper för att skicka ett paket senare. Efter det naturligtvis ett besök på apoteket och sedan lunch. Efter lunch biblioteket och sedan Bunnings och Woolies och ändra gasflaskor för duschgas.

Vi bestämde oss för att hoppa titta på en ny gasspis och några andra småärenden. Vi beställde hyllor för köket på Bunnings.

Åkte hem vid 4 tiden och kom hem precis när det blev mörkt. Packa upp ute i mörkret, inget nytt för oss vid det här laget. Vi är vana vid att ställa upp våra tält  i mörker en gång för länge sen. Så länge man vet var  grejerna är. Vi fick allt in och var ganska trötta. Varmt te, en brand och  äggröra, trevlig. Äggen föll ur uten vid uppackning så därför vi bara åt dem. Ingenting spillo. Men vi satte inte skalen i komposten. Vi köpte en något större komposthink och kommer att använda den andra för mjöl så vi trodde vi kunde bara lämna skalen på bordet tills imorgon när vi har tömts och tvättade den gamla.

Sååå … På sistone har vi tagit ett oss för att all frukt och nötter ställs på vårt vikbara brekkie bord under natten så att musen inte kan komma åt dem. Vi gjorde det nu också och äggskalen  också. Alla i mitten av golvet i fallet gnagare vill hoppa från en hylla eller så. Tittade på en film från biblioteket (10 action dramer) med vin och popcorn. All’s väl som slutar väl!

Torsdag morgon. Jen vaknade på natten och hörde gnagande tongångar. Tog en pinne och gick ut. Ingen pungråtta ?? In igen och hör tongångar till under Billy’s. Kontrollerad bordet bara för säkerhet. Ohh skit. Äggskal på bordet och nötskal .. Kontrollerad alla veggie kassar – inga hål -Bra!

Sov sent. Jen upp och gjorde en brand, te och kontrolleras bordet. Inga äggskal! och mer nötter på bordet. Sökte rum för skal. Bakom matlådor  på golvet under en hylla låg skalen.

………