Tag Archives: mice

Rodent war

Svenska på slutet.

Monday. No trace of rats inside. Lots of droppings around the toilet. Hot sunny day. M and A took a dip in the creek. Called support for the shower. Got it running again. Replanted tomato plants.

Tuesday. The mouse has outsmarted us again leaving poop in the oven and on the stove. Found mouse trailing’s, poop on veranda and poop & nutshells under veranda. Poop in guestroom and in various places in main room.

Swept and cleaned. Now there is nothing anywhere so tomorrow we will see!!! Is it a mouse or a marsupial?

Today it is beautiful, blue skies but not as warm as yesterday. M makes Kumquat cordial from Vår Kokbok recipe. Put out the tomatoes and the Davidson´s plum in the sun. Trying out the Chinese Jasmin tea we bought a long long time ago. Kumquat cordial is not working so well.

Jen cut Mick´s hair. M got a tick bite close to one eye. Wednesday. Kempsey day.

During the night Jen heard gnawing sounds in the corner guestroom and kitchen and thought it might me the possum but was too tired to go and hit it with a stick. Also two rodent poops by Billy bookcase.

Woke early, M’s eye swelled up during the night.

Quick brekkie and off we got at 8 o´clock. First get mail at the Bellbrook General store, then into Kemp. Got new Medicare cards, Doc´s visit for M´s heart and Jen checked the post office and got sufficient papers for sending a package later on. After that of course a visit to the pharmacy and then lunch. After lunch the library and then Bunnings and Woolies and change gas bottles for the shower gas.

We decided to skip looking at a new gas stove and some other small errands. We ordered shelves for the kitchen at Bunnings.

Started for home at 4 ish and got home just when it got dark. Unpacking the ute in the dark, nothing new to us by now. We used to set up our tent sites in the dark once. As long as you know where your stuff is. We got everything inside and were pretty wasted. Some hot tea, a fire and some scrambled eggs, nice. The eggs fell out of the ute when unpacking so therefore we just ate them. Nothing wasted. But we did not put the shells in the compost bin. We bought a somewhat bigger compost bin and will use the other one for flour so we thought we could just leave the shells out until tomorrow when we have emptied and washed the old one.

Sooo… Lately we have taken to putting all the fruit and nuts on our foldable brekkie table so the mouse cannot get at them. We did that now too and the eggshells also. All in the middle of the floor in case rodent wants to jump from a shelf or so. Took in a film from the library (10 action dramas) with wine and popcorn. All´s well that ends well!

Thursday morning. Jen woke in the night and heard the gnawing noises. Took a stick and went out. No possum?? In again and located the noises to under the Billy´s. Checked the table just for safety´s. Ohh shit. Egg shells on the table and nut shells.. Checked all the veggie bags – no holes –good!

Slept late. Jen up and made a fire, tea and checked the table. No eggshell! and more nuts on the table. Searched the room for shells. Behind the food bins on the floor under one shelf.

All on the table, far from everything we think.
All on the table, far from everything we think.

 

nuts and here were the egg shells
nuts and here were the egg shells

 

Moore shells.
Moore shells.

 

By the wall, on the floor, behind the food bins under a shelf.
By the wall, on the floor, behind the food bins under a shelf.

 

Måndag. Inga spår av råttor innei. Massor av spillning runt toaletten. Varm solig dag. M och A tog ett dopp i bäcken. Ringde efter hjälp för duschen. Fick den igång igen. Planteras tomatplantor.

Tisdag. Musen har överlistat oss ​​igen lämnar tollor i ugnen och på spisen. Hittade mus skräp, poop på verandan och bajs och nötskal i veranda. Poop i rum och på olika platser i främsta rummet.

Sopade och rengöras. Nu finns det inget som helst så i morgon kommer vi att se !!! Är det en mus eller en pungdjur?

Idag är det vackra, blå himmel, men inte lika varmt som i går. M gör Kumquat saft från Vår Kokbok recept. Sätt ut tomaterna och Davidson’s plommon i solen. Pröva den kinesiska Jasmin te vi köpte en lång lång tid sedan. Kumquat saften fungerar inte så bra.

Jen cut Mick’s hår. M fick ett fästingbett nära ena ögat.

Onsdag. Kempsey dag.

Under natten Jen hörde gnagande ljud i hörnet  av gästrum och kök och trodde att det kanske var possumen men var för trött för att gå och slå den med en pinne. Även två gmustollor vid Billybokhylla.

Vaknade tidigt, Svällde M öga upp under natten.

Snabb frukka och åkte iväg  klockan 8. Först  post till Bellbrook lanthandel, sedan i Kemp. Fick nya Medicare kort, Doc’s besök för M: s hjärta och Jen kollade posten och fick tillräckligt med papper för att skicka ett paket senare. Efter det naturligtvis ett besök på apoteket och sedan lunch. Efter lunch biblioteket och sedan Bunnings och Woolies och ändra gasflaskor för duschgas.

Vi bestämde oss för att hoppa titta på en ny gasspis och några andra småärenden. Vi beställde hyllor för köket på Bunnings.

Åkte hem vid 4 tiden och kom hem precis när det blev mörkt. Packa upp ute i mörkret, inget nytt för oss vid det här laget. Vi är vana vid att ställa upp våra tält  i mörker en gång för länge sen. Så länge man vet var  grejerna är. Vi fick allt in och var ganska trötta. Varmt te, en brand och  äggröra, trevlig. Äggen föll ur uten vid uppackning så därför vi bara åt dem. Ingenting spillo. Men vi satte inte skalen i komposten. Vi köpte en något större komposthink och kommer att använda den andra för mjöl så vi trodde vi kunde bara lämna skalen på bordet tills imorgon när vi har tömts och tvättade den gamla.

Sååå … På sistone har vi tagit ett oss för att all frukt och nötter ställs på vårt vikbara brekkie bord under natten så att musen inte kan komma åt dem. Vi gjorde det nu också och äggskalen  också. Alla i mitten av golvet i fallet gnagare vill hoppa från en hylla eller så. Tittade på en film från biblioteket (10 action dramer) med vin och popcorn. All’s väl som slutar väl!

Torsdag morgon. Jen vaknade på natten och hörde gnagande tongångar. Tog en pinne och gick ut. Ingen pungråtta ?? In igen och hör tongångar till under Billy’s. Kontrollerad bordet bara för säkerhet. Ohh skit. Äggskal på bordet och nötskal .. Kontrollerad alla veggie kassar – inga hål -Bra!

Sov sent. Jen upp och gjorde en brand, te och kontrolleras bordet. Inga äggskal! och mer nötter på bordet. Sökte rum för skal. Bakom matlådor  på golvet under en hylla låg skalen.

………