It must def be spring

Så nu är det vår. Först kom Welcome svalan och flög in i huset och runt omkring. Den blir trött rätt så fort så vi fångade den snart och släppte ut. Men igår kom Willy Wagtail och flög in. Den brukar inte flyga fel. Och den är en virtuos flygare som gör krumbukter i luften och var mycket svårare att fånga in. Vi tillverkade en jättestor håv till slut, av nät och vajrar som vi fäste på ett kvastskaft. Och ut kom den.

Nu är det bara fladdermössen som ska komma in sen är sommaren i sikte.

Det är ungarna vi talar om förstås!

Vi rensade lite i citruslunden och tog bort några Pittosporum och några Kumquatträd så att grapefruktträden ska få mer luft och sol. De ena av grannarna gillade verkligen kumquatfrukterna, man kan ju äta bara skalen och de är SÖTA! Så jag hade lovat några grenar som de kan få att rota sig. Vi tog några av träden som de sen kan ta smågrenar av och få att rota sig med hjälp at rotningsmedel, som de redan har, och körde iväg med dem. Lite snack på deras veranda och plötsligt sitter vi där med 12 ägg från deras hönor. “Vill ni ha en tupp?” Fast det ville vi inte just då. Tänkte inte på tuppen som mat just då utan som blivande pappa. Men vi ska inte ha några djur förrän nästa höst då vi förhoppningsvis har byggt lite hus mm åt dem.

Nu är det Guavaträden som måste räddas. Vad är det som äter löven. Det ena har fått alla nya löv avätna. Vi kan inte se några insekter eller larver och grenarna längst ut är för svaga för att Räven ska lyckas ta sig ut dit. Nätade det och nu väntar vi på vad som ska hända.

Annars är det torka igen. Har varit torrt ända sen i somras. Kom några eländiga regn i Juli men inget att hänga i gran. Vi vattnar och bäcken sjunker igen. Nya eldar i horisonten också men den närmaste är slocknad som skönt är.

Häromdagen har vi varit ihop (inte bott ihop, förlovade eller gifta) i 49 år. Ska det bli 50 månne?!

So now it’s spring. First came the welcome swallow and flew into the house and around. It gets tired right soon so we caught it soon and released. But yesterday, Willy Wagtail came in and flew in. It usually does not come inside. And it’s a virtuoso aviator who makes bumpers in the air and was much harder to catch. We finally made a huge catcher of netting and wire that we attached to a broom shaft. And it came out.

Now it’s only bats that will come in late, everything’s done!

These are the babies we speak of of course!

We cleared a little in the citrus grove and removed some pittosporum and some kumquat trees so that the grapefruit trees would have more air and sun. One of the neighbours really enjoyed the kumquats, you can only eat the peel and they are SWEET! So I promised some branches that they could get rooted. We took some of the trees that they can use. They already have rooting gel, and drove over to them. A little chat on their porch and suddenly we sit there with 12 eggs from their chooks. “Do you want a rooster?” Though we did not want one right then. Did not think of it as food just then but as a dad-to-be. But we will not have any animals until next autumn when we hopefully have built some houses for them.

Now it’s the Guava trees that have to be saved. What is it that eats the leaves? One has got all the new leaves eaten. We can not see any insects or larvae and the branches at the outermost are too weak for the possum to succeed in getting out on them. Netted it and now we are waiting for what’s going to happen.

Otherwise it’s drought again. Has been dry since last summer. Bring some miserable rain in July but nothing near enough. We water and the water brook drops again. New fires on the horizon also but the closest is extinguished as nice is.

The other day we have been together (not lived together, engaged or married) for 49 years. Will it be 50 months ?!

First bath of the ähum year – spring

Hade det första badet i bäcken, våren och vintern igår. Bäcken hade ändrats igen med den sista översvämningen och är nu ganska grund och sandig. Möjligen djupt i mitten men vi kollade inte ut det.Vår spökmus är levande och bra. Igår morse hade den bajsat på bordets hörn igen. Vi har haft två fällor på bordet till ingen nytta. Vi sätter en på en av takbalkarna. I morse mer poop på bordet och ingen mus i någon fälla! Satte upp staketet tillfälligt runt grönsakssäng nr 3. Bara för att hålla wallabiesna ute. Blåregnet blommar. Annars är det torrt som ben men alla buskbränder är släckta vilket är såå bra.

Had the first bath in the creek of the spring and winter yesterday. The creek had changed again with the last flood and is now pretty shallow and sandy. Possibly deep in the middle but we did not check that out.

Our ghost mouse is alive and well. Yesterday morning it had pooped on the corner of the table again. We have had two traps on the table to no avail. We put one up on one of the ceiling beams. This morning  more poop on the table and no mouse in any trap!

Put up the fence temporarily around veggie bed no 3. Just to keep the wallabies out.

Wisteria is blooming. Otherwise it is dry as a bone but all bush fires are out which is soo nice.

Kemp day

Upp tidigt och åkte till Kempsey Festival med ridningstävlingar, spel, pariserhjul, vedhuggning och visning av djur, bageri och mer. Det var lite patetiskt men Mick sa att vi måste ändra vår synpunkt från Big City till by! Såg några riktigt fina kycklingar och tuppar några av som tycktes prata med oss! Gick hem och latade oss. Mick vattnade grönsaks sängar.Även för Mick känns som om det är ett nytt år. Efter vintern kommer det nya året eller hur! Så, lilla fröhuset är i full gång, förutom tomaterna. Tid att sätta upp staketet runt säng nr 3. Ingenting har kommit upp. Tidigt på morgonen sitter wallabiesarna på sängen och väntar. “Ingenting växer här än men erfarenheten visar att det snart kommer att bli, bara ha tålamod!”

Up early and went to Kempsey Festival with horseriding competitions,  games, ferriswheel, wood chopping and showing of animals, bakery and more. It was a bit pathetic but Mick said we need to change our viewpoint from Big City to village! Saw some really nice chicken and roosters some of who seemed to talk to us! Went home and lazied. Mick watered the vegie beds.

Even Mick feels lik it´s a new year.After winter comes the new year right!

So little seed house is in full swing, except the tomatoes. Time to put up the fence around bed no 3. Nothing has come up there. Early morning the wallabies sit on the bed and wait.                                                  ” Nothing grows here yet but experience shows that it will soon come, just be patient!”