Delayed Summer / sen sommar

Now we have the hot summer time. Early mornings we go to work and then have a late breakfast and the hot hours descend on us. Had a couple of those but today we are expecting rain. or well we’ll see. Most of the time we will not get rain unless there is a 80 + % chance of it coming or if it comes from the sea. Anyway…

Started on the second oven mitt and making it a little longer.

So mornings are either working the patches or as of late cutting the grass and weeds around the roof storage and then intending to flatten the walls shoveled up byt the dozer during the fires. They made good fire walls – roads but it takes time to flatten them to orginal shape = flat.

Nu har vi den heta sommartiden. Tidigt på morgonen går vi till jobbet och äter sedan en sen frukost och de varma timmarna faller över oss. Hade ett par av dem men idag förväntar vi oss regn. eller väl vi får se. För det mesta får vi inte regn om det inte finns 80 +% chans att det kommer eller om det kommer från havet. I alla fall… Började på den andra ugnshandsken och gör den lite längre. 

Så morgnarna arbetar antingen med grönsakslandet eller så att de sen klipper gräset och ogräset runt takförrådet och sedan tänker platta ut de väggar som skjutits upp av schaktmaskinen under bränderna. De skapade bra eldväggar – vägar men det tar tid att platta dem till originalform = platt.

Rain

Rain rain rain.

And there is now since some days back a landslide over the road to Kemp and another on the same road but toward Armidale. No way out! Creek is flooding and the two very long and winding roads are gravel and have a couple of flooded creeks. So we are staying home.

Library items are late and Mick is soon in need of med’s but it’s supposed to look up next week. rains are supposed to stop for some days, dozers and workers are on their way so ..

We have food for 11 days in the fridge/freezer and also almost two weeks of emergency food cans in the garage.

They say it’s El Ninja and will be going on until March or so. Next shopping will be like before Yule when we did shop up prudently.

It was probably worse during the fires last year when the electricity stopped working and we used the tractor for electricity for the ute fridge and other emergency invented help machinations.

Even if it rains the stuff that is allready growing in the patches are ok but sowing – just forget that. It rots straight away. Now we have sown in troughs on the veranda and will plant out later.

The weather is much cooler too now but still ok.

Regn regn regn. Och det finns nu sedan några dagar tillbaka ett jordskred över vägen till Kemp och en annan på samma väg men mot Armidale. Ingen väg ut! Creek översvämmer och de två mycket långa och slingrande vägarna är grus och har ett par översvämmade bäckar. Så vi stannar hemma. Biblioteksartiklar är sena och Mick behöver snart mediciner men det ska tänka upp nästa vecka. regnar ska stoppa i några dagar, schaktare och arbetare är på väg så .. Vi har mat i 11 dagar i kylen / frysen och även nästan två veckor med akutmatburkar i garaget. De säger att det är El Ninja och kommer att pågå fram till mars eller så. Nästa shopping blir som före Yule när vi handlade för en tid framöver. Det var förmodligen värre under bränderna förra året när elen slutade fungera och vi använde traktorn för el till flakbils-kylskåpet och andra nödhjälpsmaskiner. Även om det regnar är saker som redan växer i lapparna ok men sådd – glöm det bara. Det ruttnar genast. Nu har vi sått i tråg på verandan och kommer att plantera ut senare. Vädret är mycket svalare också nu men ändå ok.