Never boring

Plöstligt kändes livet som om det började bli vardag kanske, då kom regnen. Först svällde bäcken och blev svart sen gick den ner igen och lämnade en meter svart gegga runt kanterna hos oss. Vi har berg precis mittemot och där har det brunnit så det är bara raka spåret ner med askan i bäcken. Så grönt och svart inte kul. Sen regnade det mer och blev ännu svartare sen drog det sig tillbaka lite och lämnade en riktigt svart gegga runt kanterna. Men nu var bäcken mörbrun. Vi sparade på vattnet och blaskade bara av oss ungefär. Sen var det lite uppehåll på regnet men en av grannarna hade beställt en grävmaskin och efteråt hörde vi att han hade grävt mitt i bäcken längre upp där han har lite mark så när vi kom hem den dagen var bäcken riktigt bajsbrun eller lerbrun. Tur att vi hade dricksvatten kvar. Vi var inte glada men lite förberedda den dagen. Några dagar gick och lervattnet började spolas bort lite lätt. Fortfarande gegga utmed kanterna.

Sen kom det stora långa regnet. Vi var förberedda och flyttade på alla slangar och pumpen, tvunget att koppla isär allting också. Det regnade och regnade. Gräset hann aldrig torka och växer som galet. Det går upp till knäna på sina ställen och till midjan i landet där det växer extra starkt så att man knappt hittar maten! Regn, regn regn som i Afrika. Bäcken svämmar över såklart. Vi kommer inte över med lilla lastis som heter Atlas. Och så slutar de hårda stora regnen.

Vattnet börjar dra sig tillbaka men när gräset precis börjar torka så att man kan klippa så kommer ett nytt litet lätt regn – skit också. Under tiden målar vi färdigt och gör färdigt det nya sovrummet. Flyttar in sängen och fixar dörren. Tänker att nu ska vi åka och köpa garderober men då börjar M’s knä att göra väldigt ont.

Han kan inte sova, upp och ner och ta piller som inte hjälper. Och telefonen fungerar inte! Inga förvarningar! Vi tror att han kan ha fått ett spindelbett. Frossbrytningar börjar och han fryser och mår dåligt. Kl är 3 på natten. Bäcken är översvämmad långt uppåt brädderna så.. bara att packa Atlas och slira iväg över berget. Två träd och flera stora grenar och småträd att släpa bort och såga upp. Ett stinging tree fick grenar avslagna så man få vara uppmärksam i natten och bilens lycktor och ficklampans sken. M körde motorsågen och jag släpade och körde bilen. Benet var rött från knäet och ner, svullet, spänt och gjorde ont och var okänsligt på ställen.

Framme i Kempsey kl 6 i gryningen! 3 timmar tog det i mörka natten. Lite stenras här och där som man fick ha koll på. Doktorn kunde i alla fall avgöra att det inte var spindelbett. Vi fick en packe antibiotika, paracetamol och ibuprofen av något slag. Iväg och inta frukost på Lou’s som alltid är pålitliga och schysst om än inte master chef mat. Sen hem. M försökte få tag i Telstra för att kolla varför vi inte hade telefontäckning också men kom ingen vart. Vi var trötta och M eländig så vi ville inte vänta några timmar på att Telstrabutiken skulle öppna och in där och klaga.

Hem igen och förbi stället med stingingträdet. Det var ett helt litet trädstånd som hade rasat så vi hade bara tagit bort precis så att bilen kunde passera. På hemvägen slirade framhjulet ner lite grand över stupet men jag klarade det och inga händelser på hemvägen. Hem och sova några timmar. Senare tog vi en liten promis ner och kollade på bäcken igen och den hade börjat dra sig tillbaka. Vid överfarten låg en jättestock tvärst över uppfarten från bäcken och på vår sidan en lång som attan men lite mindre träd tvärs över. Så två stora träd måste bort på något sätt innan man kan ens tänka på att ta sig över.

Postis hade lämnat ett kuvert hos grannen på andra sidan. Men M fick inte gå någonstans mer för mig så där var det stopp. Försökte få honom att ha frysta ärtor på knäet för att hjälpa till med att ta ner svullnaden men icke. Söndagen kom och han tog det lugnt men inga ärtor och benet verkade bli värre. 

Söndagen kom och vi firade Valentin med att jag bakade knäckkokoskaka och gjorde en kräm att ha mellan men den krämade sig aldrig så den fick bli sås istället, av äggvitorna som blev kvar gjorde jag småklickade maränger, för sista gången alltså. Det är sista gången jag försöker mig på maränger i den gasugnen! De blir aldrig krasiga! Gjorde efter alla konstens regler, lämnade luckan öppen mot slutet och lät dem svalna i ugnen och allt. Suck. Men man kan ta dem som en liten marshmallow till morgonfikat. M’s ben blev inte bättre.

Måndag kom och M gick ut för att kolla traktorn om han kunde binda upp grenhackaren så att man inte behöver koppla bort den när man ska klippa gräset. När han kom in sen var benet riktigt illa därann. Han fick av mig inte röra en fena och nu lät han mig binda fast ärtpåsen också. Han hade ärtpåse när han var vaken och han sov några timmar också. Jo, han knallade över och hämtade brevet och pratade med Greg. De kom överens om att jobba med stocken på Tisdag eftermiddag. Yeah right! Det kanske vi blir två om! Nåja. Som sagt efter det var benet rött över knäet, runtom och hela vägen ner till foten. Senare på kvällen var benet mycket bättre så nu får väl. Annars var jag beredd på att köra till sjukan direkt igen men ok imorgonbitti då! Så jag tog och sanerade garaget där vi har sett ett par redbacks och lite äggsäckar. Två möss kilade iväg. So much for verminfree! La ut fyra mumsiga giftkuber. Ska sätta ut varenda fälla vi har imorgon.

Tisdagmorgon kom och knäet var mycket mycket bättre. Men han ska nog inte få röra en fena idag heller. Får knalla iväg och prata med Greg själv sen för någon telefon har vi fortfarande inte. Verkar som om de har uppgraderat telefonen och sen riktat den åt fel håll. På kartan går det över bergen där ingen alls bor. Helt korkat. Ibland begriper man ingenting. Vi har fått ett ärendenummer i alla fall. Bäcken är klar och fin, allt grönt är borta! Brunt är borta! Geggan på vår beach är blandad med sanden i ränder men vattnet är fint som attan. Stranden har ändrat sig och där vi brukar bada ligger ett långt träd som vi får ta hand om senare. Stocken vid överfarten ligger på land nu så kan bli lättare att  såga upp nu. 

Som sagt tråkigt – aldrig. 

Höll på att trampa på Bella också, i det höga gräset såg jag henne inte. Hon blev jätterädd och ålade iväg igenom staketet. Stackaren.

Suddenly life felt like it was starting to become everyday, then the rains came. First the creek swelled and turned black from the ashes and then it went down again and left a little black around the edges.. We have mountains just opposite and there it has burned so it is just straight down with the ashes into the stream. So green and black guck in the creek not fun. Then it rained more and became even blacker then it retreated a bit and left a really black streak around the edges. But now the creek was dark brown. We were careful with the water in the tank and mainly did the cowboy thing.

Then there was a little break in the rain but one of the neighbours had ordered an excavator and afterwards we heard that he was digging in the middle of the creek further up where he has some land so when we got home that day the creek was very poop brown or clay brown. Lucky we had drinking water left. We were not happy but a little prepared that day. A few days went by and the clay water started to wash away a little. Still muddy along the edges.

Then came the great long rain. We were prepared and moved on all the hoses and the pump, had to disconnect everything as well. It was raining and raining. The grass never got dry and grew like crazy. It reaches the knees in places and to the waist in the vegie patches where it grows extra strong so that you can hardly find the food! Rain, rain rain as in Africa. The stream overflows of course. We can not get over with Atlas. And then the hard big rain ends. The water starts to recede, but when the grass just starts to dry so that you can mow, a new little light rain – shit will also come. In the meantime, we are painting and finishing the new bedroom. Moved in the bed and fixed the door.

Thinking that now we will go and buy closets but then M’s knees start to hurt very much. He can’t sleep, in and out of bed with pain and taking pills that don’t help. And the phone does not work! No warnings about that one! We think M may have gotten a spider bite. Chills and shivers start and he is cold and feels bad. It is 3 o’clock at night. The creek is flooded far up the boards so .. just to pack Atlas and slip across the mountain. Two trees and several large branches and small trees to drag away and chainsaw. A stinging tree had branches broken off so you got to pay attention at night and the car’s headlights and the flashlight. M ran the chainsaw and I dragged branches and drove the car. The leg was red from the knee down, swollen, tense and hurt and was insensitive in places.

Arrive in Kempsey at 6 at dawn! It took 3 hours in the dark night. some rockslides here and there that you had to negotiate. The doctor could in any case decide that it was not spider bite. We received a package of antibiotics, paracetamol and ibuprofen of some kind. Away and have breakfast at Lou’s, which is always reliable and nice, though not master chef food. Home. M tried to get hold of Telstra to see why we did not have telephone coverage, as well, but got nowhere. We were tired and M miserable so we did not want to wait a few hours for the Telstra store to open and in there and complain. Home again and past the place with the stinging tree. It was a very small tree stand of trees and vines that had crashed so we had just removed enough for the car could pass. On the way home the front wheel slid down a little and over the cliff but I managed it and no events on the rest of the drive. Home and sleep for a few hours.

Later we took a little walk down and looked at the creek again and it had started to recede. At the crossing a huge log lay across the ramp way up from the creek and on our side a long thick but a little smaller tree across. So two big trees have to be removed in some way before you can even think about crossing over. Postie had left an envelope with the neighbour on the other side. But M was not allowed to go anywhere for me anymore so there was a stop. Tried to get him to have frozen peas on his knee to help reduce the swelling but no. Sunday came and he took it easy but no peas and the leg seemed to get worse.

Sunday came and we celebrated Valentine with me baking coconut cake and made a cream to have in between but it never creamed so it got to be sauce instead, the egg whites that remained I made small spooned meringues for the last time. This is the last time I try meringues in that gas oven! They will never be crispy Made according to all the rules, left the hatch open toward the end and let them cool in the oven and everything. Sigh. But you can take them as a small marshmallow for morning coffee. M’s legs didn’t get any better.

Monday came and M went out to check the tractor if he could tie up the chipper so you don’t have to cut it off when mowing the grass. When he came in then the leg was really bad. Now he let me tie the pea bag too. He had a pea bag when he was awake and he slept for a few hours too. Well he popped over and got the letter and talked to Greg. They agreed to work with the log on Tuesday afternoon. Yeah right! Maybe we will be two on that! Oh well. After that, the leg was red across the knee, all around and all the way down to the foot. Later in the evening the leg was much better so now hopefully it gets well. Otherwise I was prepared to drive to the hospital today but ok tomorrow morning! Went through garage with stick and Raid where we have seen a couple of redbacks and some egg sacks. Two mice wedged away. So much for verminfree! Lay out four yummy poison cubes. Shall put out every trap tomorrow.

Tuesday morning came and the knee was much much better. But he probably shouldn’t move today either. I’ll go and talk to Greg meself the phone we still don’t have. Seems like they upgraded the phone and then pointed it in the wrong direction. On the map it goes over the mountains where no one lives at all. Totally stupid. Sometimes you don’t understand anything. We have been given a case number anyway. The creek is clear and nice, everything green is gone! Brown is gone! The black guck is mixed with the sand in the stripes but the water is as nice as before all the fires. The beach has changed and where we usually swim lies a long tree that we can take care of later. The log at the crossing is now on land so it can be easier to cut up now.

Yeah, boring? Never!

I almost stepped on Bella too, in the tall grass I did not see her. She got really scared and went through the fence. Poor thing. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *