Happy New Year 2020

Gott nytt år!

De två eller tre senaste månaderna har varit riktigt skit och är mer oskärpa så jag kommer inte att skriva om dem här.

Just nu har vi börjat rensa upp. Det som brände på vår mark har redan börjat spira. Vi strävar efter att rensa speciellt privets. De är en olägenhet och ett slöseri. Fåglarna kommer att äta dem och de kommer rakt igenom osmält som är så sorgligt.

Senaste nyheterna är att vi luktade något fel och hittade en av “våra” goannor som försökte dölja en eventuell slaktkropp när den såg oss. Det måste vara vår bosatta mamma. Åtminstone kom barnet bort och vi försöker lämna mat åt det. Ibland kommer det upp och stannar på vår veranda och ibland sover det vid bäcken, precis som mamma gjorde. Nej, hon dog inte i elden. Hennes päls brändes inte som vi kunde se.

Det verkar som om de flesta av våra bosatta djur har gjort det och det är en lättnad.

Grannar över bäcken som alltid matar ett överflöd av wallabies och pademelons sa att de också alla gjorde det och bara en possum hade några brända tassar.

Vi har inte sniferat någonting dött utom mamman hittills.

Under våra 5 år här har fyra wallabies dött på grund av antingen räven eller naturlig död. De dog under två år så inte på grund av torka heller. Men nu blir det svårt så vi får se.

Vår vackra Fatso dog också förra året och fick aldrig uppfostra Pluto rätt men Pluto är fortfarande kvar och kan höras av slutet skällande i hans skratt. (Skratta Kookaburras)

På vägen ser någon inte efter sina kor och 4 har dött av hunger. Detta är inte en fattig person och kan mycket väl köpa foder.

Vår dal har varit mycket fotunate! Vi och ytterligare 4 hus bor precis i slutet av dalen men vi har fortfarande gjort det !! Denna eld har lärt oss så mycket.

Och visade oss vad våra grannar är värda också! Tråkigt att säga i vissa fall.

Vi kanske inte har sett slutet ännu men låter det hoppas.

———

Happy New Year!

The two or three last months have been really crappy and are more of a blur so I will not write about them here. 

Right now we have started to clear up. What got burned on our lands have already started to sprout. We aim to clear specially the privets. They are a nuisance and a waste. The birds will eat them and they come straight through undigested which is so sad.

Latest news is that we smelled something foul and found one of “our” goannas trying to hide a possum carcass when it saw us. It must be our resident mother possum. At least the kid got away and we try and leave food out for it. Sometimes it comes up and stays on our veranda and sometimes it sleeps in the creek shed, just like mommy did. No she did not die in the fire. Her pelt was not burned as we could see. 

It seems like most of our resident animals have made it through and that is a relief. 

Neighbours across the creek who always feed an abundance of wallabies and pademelons said their’s also all made it and only one possum had some burned paws.

We have not sniffed anything dead except the mommy so far. 

Over our 5 years here 4 wallabies have died due to either the fox or natural death. They died during 2 years so not because of the drought either. But now it is getting dire so we will see. 

Our beautiful Fatso also died last year and never got to bring up Pluto right but Pluto is still around and can be heard by the ending barking in his laugh. (Laughing Kookaburras)

Down the road someone is not looking after their cows and 4 have died from hunger. This is not a poor person and could very well buy fodder.

Our valley has been very fotunate! We and 4 more houses live just at the end of the valley but we have still all made it !! This fire has tought us so much. And shown us what our neighbours are worth too! Sad to say in some cases.

We might not have seen the end yet but lets hope so.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *